+ประชาสัมพันธ์

“จิสด้า” เปิดรับสมัคร นศ.ฝึกงานและสหกิจศึกษา รอบที่ 2/2563

นักศึกษาจะเริ่มฝึกงานเดือน พ.ค./มิ.ย./ก.ค./ส.ค. 2563 (**กำหนดเดือนสิ้นสุดการฝึกงานขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด**)

สนใจกรอกใบสมัครได้ที่ internship.gistda.or.th โดย
– ระบบจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-31 มีนาคม 2563
– คัดเลือกนักศึกษาฝึกงาน 1-17 เมษายน 2563 (พร้อมเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาอนุมัติการคัดเลือก)
– ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาฝึกงาน วันที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 13.00 น.
คุณสมบัติเบื้องต้น
-ระดับปริญญาตรี ปี 3 ขึ้นไป,โท,เอก
ทั้งสถาบันการศึกษา ใน-ต่างประเทศ
-สาขาวิชาที่เปิดรับ อาทิ สาขาวิศวกรรมศาสตร์/สาขาวิชาภูมิศาสตร์/สาขาสังคมศาสตร์/สาขาวิทยาศาสตร์/สาขาบริหารธุรกิจ/หรือในสาขาวิชาใดๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสำนักงานฯ
-ผลการเรียน (GPA) ไม่น้อยกว่า 2.5 หรือพิจารณาตามความเหมาะสม หากเกรดเฉลี่ย ไม่ถึง 2.5 (จะต้องมีหนังสือรับรองผลการเรียนจากอาจารย์ที่ปรึกษา)
-สามารถฝึกปฏิบัติงานโดยมีระยะเวลาไม่ น้อยกว่า 2 เดือน
สิ่งที่จะได้รับ
-ค่าตอบแทน วันละ 300 บาท/8ชั่วโมง
-ปฐมนิเทศศึกษาดูงานจิสด้า
-หนังสือรับรองการผ่านฝึกงาน

เอกสารที่ต้องจัดเตรียมเพื่อแนบระบบสมัครฝึกงานมีดังนี้
1.ไฟล์ จดหมายขอความอนุเคราะห์ฝึกงาน จากสถาบันการศึกษา สแกนรูปแบบ .pdf
2.ไฟล์สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักศึกษา
3.ไฟล์เอกสารรับรองผลทางการศึกษา (Transcript)
4.ไฟล์รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป
สอบถามเพิ่มเติม โทร 0861672248 คุณวัชรี
#จิสด้าก้าวสู่ปีที่20 #จิสด้า #GISTDA