วันจันทร์, กรกฎาคม 15, 2024
Latest:
-ชุมชน-สังคมพม.

ดย.ชวนชมฟรี 52ภาพวาดชนะการประกวด พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนด้วยศิลปะใน 3 จชต.

กทม.(16 มกราคม 2563) กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ตัดสินการประกวดภาพวาดจากโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนด้วยศิลปะ ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ (จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส) ภายใต้หัวข้อ พลังแห่งรัก โดยมีนางเทพวัลย์ ภรณวลัย รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานในการตัดสิน พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ศาสตราจารย์ถาวร โกอุดมวิทย์อาจารย์สังคม ทองมี ศาสตราจารย์พิษณุ ศุภนิมิต อาจารย์สมชัย กตัญญุตานันท์ และนางสาวหัสภพ ตั้งมหาเมฆ ร่วมตัดสิน ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรุงเทพฯ

นางเทพวัลย์ กล่าวว่า รัฐบาลมีความห่วงใยในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ กระทรวง พม.โดย ดย. จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนด้วยศิลปะ ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ ภายใต้หัวข้อ “พลังแห่งรัก” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กได้รับการฝึกฝนทักษะทางด้านศิลปะ ตลอดจนสามารถผลิตผลงานส่งเข้าประกวดเผยแพร่สู่สาธารณะได้อย่างภาคภูมิใจ โดยนำเอาศิลปะการวาดภาพที่เป็นกิจกรรมที่ทำให้เด็กและเยาวชนได้รับความเพลิดเพลินเกิดความสงบ มีสมาธิ และส่งผลต่อพัฒนาการของเด็กและเยาวชนทางด้านร่างกาย การต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ การมองโลกในแง่บวก สร้างความมั่นใจและความภาคภูมิใจในตนเอง เป็นพื้นฐานสำคัญในการเข้าสังคมให้กับเด็ก ส่งผลให้เด็กและเยาวชน ได้เติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ

นางเทพวัลย์ กล่าวต่อไปว่า สำหรับการประกวดภาพวาดในครั้งนี้ ไม่จำกัดเทคนิคและวัสดุ ในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยแบ่งประเภทการสมัครเป็น 4 รุ่น ซึ่งมีจำนวนผลงานที่ส่งเข้าประกวด จำนวนทั้งสิ้น 1,763 ชิ้น แบ่งเป็นระดับอายุ 6 – 9 ปี จำนวน 313 ชิ้น ระดับอายุ 10–12 ปี จำนวน 775 ชิ้น ระดับอายุ 13–16 ปี จำนวน 526 ชิ้น และระดับอายุ 17–18 ปี จำนวน 149 ชิ้น โดยในวันนี้ได้ทำการตัดสินผลงานภาพวาดที่ส่งเข้าประกวดซึ่งมีรางวัลการประกวด แบ่งเป็น 4 รุ่น รุ่นละ 13 รางวัล ได้แก่ รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล รางวัลที่ 2 จำนวน 2 รางวัล และรางวัลชมเชย จำนวน 10 รางวัล รวมทั้งสิ้น 52 รางวัล ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับรางวัลต่างๆจะเข้ารับรางวัลโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล ซึ่งมอบโดยนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) อีกทั้งได้เข้าเยี่ยมคารวะและรับโอวาทจากพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในวันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาลต่อไป

นางเทพวัลย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวง พม. โดย ดย.จะนำผลงานที่ชนะการประกวด ทั้ง 52 ชิ้น ไปจัดนิทรรศการแสดงผลงานที่ชั้น 5 โชน OUTLET MBK CENTER ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งประชาชนสามารถเข้าชมผลงานดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย