วันจันทร์, กรกฎาคม 15, 2024
Latest:
+Local-newssouthern-news

ที่ปรึกษา รมว.แรงงาน ชื่นชม อสร.ตรัง เสียสละช่วยเหลือผู้ใช้แรงงาน

ตรัง (16 มกราคม 2563) รองศาสตราจารย์ ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ“อาสาสมัครแรงงาน พลังขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงแรงงาน” ในการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานเพื่อบูรณาการภารกิจของกระทรวงแรงงานจังหวัดตรัง ณ โรงแรมเลตรังบูติค รีสอร์ท ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยมี นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวต้อนรับ นางอมรวรรณ ช่วงเพ็ชจินดา แรงงานจังหวัดตรัง กล่าวรายงาน

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า อาสาสมัครแรงงานมีบทบาทสำคัญต่อการปฏิบัติงานในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นด้านการส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำ การขยายความคุ้มครองผู้ประกันตนตามมาตรา 40 การสอดส่องเฝ้าระวังการใช้แรงงานที่ไม่เป็นธรรม ปัญหาการใช้แรงงานต่างด้าวในพื้นที่ การป้องกันแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันการป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 10 คน ถือได้ว่าอาสาสมัครแรงงานเป็นบุคคลที่มีความเสียสละที่ยิ่งใหญ่ เพราะการทำงานอาสาสมัครต้องสละเวลาจากการการประกอบอาชีพ ภารกิจส่วนตัวและครอบครัว มาร่วมทำงานกับกระทรวงแรงงาน เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนด้านแรงงาน การจัดตั้งอาสาสมัครแรงงาน จึงเป็นการยกระดับการจัดบริการด้านแรงงานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้ครอบคลุมทั่วถึงทุกตำบล

“ขอขอบคุณส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน เจ้าหน้าที่ทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งนี้ และขอเป็นกำลังใจให้อาสาสมัครแรงงานทุกท่าน ได้นำความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากวิทยากร และให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมต่างๆ ให้สำเร็จผล เพื่อนำไปพัฒนาตนเองในการให้บริการภารกิจด้านแรงงาน และอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มกำลังความสามารถ และทำงานส่วนรวมอย่างมีความสุขเพื่อประโยชน์แก่พี่น้องประชาชน” รศ.ดร.จักษ์กล่าว