+Economics

“ธนชาต” เปิดตัว T-Academy พัฒนา-เสริมสร้างทักษะให้พนักงาน

นายประพันธ์ อนุพงษ์องอาจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารธนชาต จำกัด(มหาชน)กล่าวว่า ธนาคารฯได้จัดตั้ง Thanachart Academy (T-Academy) ศูนย์การเรียนรู้เชิงบูรณาการแบบองค์รวม เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างทักษะให้พนักงานธนชาตทุกระดับอย่างรอบด้าน ทั้งความรู้และทักษะที่จำเป็นเพื่อสร้างความเป็นมืออาชีพในสายงานที่ทำอยู่ รวมถึงเปิดโอกาสให้พนักงานได้เลือกศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในเรื่องที่สนใจ ซึ่งทำให้พนักงานมีความพร้อมที่จะเติบโตในอนาคตและก้าวทันยุคดิจิทัลได้อย่างแท้จริง สอดคล้องกับกระบวนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของธนชาตที่เป็นแบบ Blended Learning คือผสมผสานทั้งออนไลน์ และออฟไลน์ และมีทิศทางแบบ Reskillการพัฒนาทักษะที่มีอยู่ และ Upskill การเสริมทักษะใหม่

นางวิจิตรา ธรรมโพธิทอง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ทรัพยากรบุคคลกลาง กล่าวว่า โครงสร้างหลักสูตร T-Academy ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 1) หลักสูตรพื้นฐานสำหรับพนักงานทุกคน อาทิ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับธุรกิจการเงินการธนาคาร ผลิตภัณฑ์ การให้บริการ วัฒนธรรมองค์กร ค่านิยมหลัก ความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 2) ความรู้เฉพาะทาง พัฒนาทักษะจำเป็นเพื่อการปฏิบัติงาน ทักษะจำเป็นสำหรับโลกในปัจจุบันและอนาคต 3) เทรนด์ใหม่ในโลกปัจจุบัน อัพเดตเทรนด์ล่าสุดและความรู้ใหม่ ตอบโจทย์และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคดิจิทัล ซึ่งทั้งหมดนี้จะผสมผสานรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายให้เลือกเรียนได้ตามต้องการ เช่น การเรียนในห้องเรียน, การสอนแบบ Live สดดูผ่าน PacD Mobile Application, การเรียนด้วยตนเอง, คอร์สออนไลน์, ดูการสอนย้อนหลัง, กรณีศึกษา ฯลฯ

“พนักงานทุกคนต้องได้เรียนรู้ เรามีโปรแกรมที่เหมาะสมกับกลุ่มคนในทุกระดับ ทุกตำแหน่ง เพื่อสร้างทักษะที่ทำให้ทุกคนสามารถเติบโตได้ในอนาคต รวมถึงขยายความรู้ในงานด้านต่างๆ โดยพนักงานสามารถเลือกเรียนทักษะที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายงานอื่นได้ตามความสนใจ เพื่อทำให้ทุกคนเห็นโอกาสเติบโต และสามารถก้าวไปกับองค์กรในทุกสถานการณ์ เมื่อพนักงานรู้สึกว่าได้ก้าวหน้าไปพร้อมกับองค์กร ก็จะรู้สึกเป็นเจ้าของธุรกิจ และอยากอยู่กับองค์กรไปนานๆ” นางวิจิตรา กล่าว

ทั้งนี้ ธนชาตได้มีการปูพื้นฐานพัฒนาพนักงานใน 4 ด้านคือ เก่งงาน, สร้างนวัตกรรม, คิดอย่างสร้างสรรค์ และการสื่อสาร ซึ่งหลักสูตร T-Academy ที่เพิ่มขึ้นจะช่วยส่งเสริมและพัฒนาพนักงานให้มีทักษะที่เรียกว่า “POWER” มากขึ้น ซึ่งประกอบด้วย P-Proactive กระตือรือร้น คิด และทำแบบเชิงรุก O-Ownership เข้าใจและมีความรู้สึกร่วมกับผู้อื่น W-Welcoming สร้างความรู้สึกดีให้แก่ทุกคน ด้วยความใส่ใจและการมีปฏิสัมพันธ์อย่างเป็นมิตร E-Energize มีพลังเพื่อขับเคลื่อนตนเอง องค์กร และลูกค้า และR-Reliability มุ่งเน้นความพึงพอใจและความก้าวหน้าของลูกค้า เพื่อสร้างความไว้วางใจในระยะยาว