+Economics

ออมสิน จัด GSB VC DAY 2019 เวิร์คช็อปเข้ม ต่อยอดธุรกิจ เชื่อมโยงทุกกิจการ

ที่ โรงแรมอมารีวอเตอร์เกท แบงคอก (18 พฤศจิกายน 2562) ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เป็นประธานเปิดงาน และบรรยายในหัวข้อ “GSB The Startup Supporter” ในงาน GSB VC DAY 2019 ต่อยอดธุรกิจ เชื่อมโยงทุกกิจการด้วย Startup Ecosystem เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจการที่ธนาคารได้ลงทุนผ่านกองทุน SMEs Private Equity Trust Fund และสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้า SMEs Startup โดยภายในงานมีการเสวนาจากวิทยากรพิเศษมืออาชีพจำนวนมาก มาแลกเปลี่ยนและให้ความรู้ เคล็ดลับที่ทันสมัยเพื่อเป็นกลยุทธ์ในการบริหารจัดการในการเป็น SMEs Startup ยุคใหม่ต่อไป

ดร.ชาติชาย เปิดเผยว่า จากปัจจัยการเปลี่ยนแปลงของภาคสถาบันการเงินหลายด้าน โดยเฉพาะความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ที่ส่งผลให้เกิดนวัตกรรมทางการเงินและการเปลี่ยนแปลงรูปแบบทางธุรกิจ ผนวกกับพฤติกรรมของลูกค้าหรือผู้บริโภคมีการ Internet เพิ่มสูงขึ้น และใช้บริการ Mobile Banking แทนการผ่านเคาน์เตอร์ รวมถึงเกณฑ์การกำกับใหม่ที่เอื้อให้การแข่งขันรุนแรง โดยมีการนำเทคโนโลยีทางการเงินเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์ลูกค้ามากขึ้น มีการจับมือกับ Partner เพื่อเชื่อมโยงบริหารจัดการข้อมูลไปสู่การสร้าง Platform เพื่อสร้างธุรกิจใหม่ๆ โดยจากปัจจัยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ทำให้ธนาคารออมสินได้มีการปรับกลยุทธ์การให้บริการที่ตอบโจทย์ลูกค้าด้วยเช่นกัน โดยให้ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง หรือ Customer Centric โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าธุรกิจ หรือ SMEs Startup ที่รัฐบาลเองได้มีนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้วยกลุ่มผู้ประกอบการ ซึ่งธนาคารออมสินได้นำนโยบายมาร่วมผลักดันและสนับสนุน SMEs และ SMEs Startup อย่างต่อเนื่อง ทั้งการฝึกอบรม การให้คำปรึกษาผ่านกิจกรรมโครงการต่างๆ การให้สินเชื่อ รวมถึงการร่วมลงทุนในรูปแบบการจัดตั้งกองทุน SMEs Private Equity Trust Fund

“งาน GSB VC DAY 2019 ต่อยอดธุรกิจ เชื่อมโยงทุกกิจการด้วย Startup Ecosystem” ที่ธนาคารออมสินจัดขึ้นครั้งนี้ ถือเป็นบทบาทสำคัญของธนาคารออมสินในฐานะ Best Brotherhood of the year ที่ (Prime Minister Awards : Nation Startup 2019) ซึ่งเป็นองค์กรขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพในการสร้างการเติบโตให้กับกลุ่มบริษัทสตาร์ทอัพ มีส่วนส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบนิเวศของสตาร์ทอัพในประเทศไทย สามารถยกระดับการเติมโบสู่ระดับโลกต่อไป” ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าว