+eastern-newsLocal-news

อมตะจัดจิตอาสาพัฒนาคลองสาธารณประโยชน์ ครั้งที่ 2

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ร่วมกับหน่วยพระราชทาน และจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จากสำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เทศบาลตำบลหนองไม้แดง เทศบาลตำบลคลองตำหรุ และประชาชนทั่วไปจำนวน 310 คน จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองสาธารณะประโยชน์ภายใต้โครงการ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ณ บริเวณข้างศาลเทพา ต.หนองไม้แดง อ.เมือง จ.ชลบุรี โดยมี นายธวัชชัย รอดงาม ปลัดจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดงาน

กิจกรรมครั้งนี้ได้จัดให้มีการขุดลอก คู คลอง และปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาแหล่งน้ำซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะประโยชน์ รวมระทางยาวกว่า 320 เมตร เพื่อให้คลองสาธารณะแห่งนี้กลับมามีคุณภาพที่ดีและสามารถรับการระบายน้ำได้ดีขึ้น อีกทั้งยังเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการรักษาความสะอาดของบ้านเมืองถิ่นฐานที่อยู่อาศัยของตนเองให้น่าอยู่ยิ่งขึ้นอีกด้วย