+Local-newsข่าวแดนอิสาน

คปภ.ยโสธร รณรงค์ส่งเสริมความรู้ฯสู่อำเภอ

         ที่หอประชุมอำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร เมื่อวันที่ 25กันยายน 2562 เวลา09.00 น.นายจารุวัตร ภูแก้ว นายอำเภอกุดชุม มอบนายสราวุฒิ ทำทอง ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครองอำเภอกุดชุม เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัยสู่อำเภอประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่5

         นางอโนมา อินทรีย์ ผู้ชำนาญงานอาวุโส รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุระกิจประกันภัย(คปภ.)จังหวัดยโสธร กล่าวว่าปัจจุบันการประกันภัยเข้ามามีบทบาทและมีความสำคัญมากขึ้นกว่สาในอดีต เนื่องจากการประกันภัยเป็นเครื่องมือที่สำคัญต่อการเตรียมการต่อการสูญเสีย หรือความเสียหายในอนาคต และยังเป็นการระดมเงินออมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอีกด้วยเป้าหมายการอบรมจากผู้นำชุมชนผู้แทนของชุมชนจำนวน128 คนจาก 9  ตำบลเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ประชาชนในเขตอำเภอฯ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ไปประชาสัมพันธ์ขยายผลต่อครอบครัวและชุมชนได้มากขึ้น เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของสำนักงาน คปภ.ร่วมทั้งสร้างความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของสำนักงาน คปภ.ให้เป็นที่รู้จักแก่สาธารณมากขุึ้นต่อไป

พลากร แก้วขวัญข้า ผู้สื่อข่าวยโสธร รายงาน