+Local-newsข่าวแดนอิสาน

คร.ลงช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม อำเภอเขื่องใน จ.อุบลฯ

     เมื่อวันที่ 5 ก.ย.2562 ที่ผ่านมา นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อม นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 และนายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10 ร่วมลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ที่อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมมอบอุปกรณ์เวชภัณฑ์ต่างๆ และจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการประชาชน ณ จุดพักพิงผู้ประสบภัย และตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านกอก โดยมีนายสันติพงษ์ สมศรี นายอำเภอเขื่องใน ผู้นำชุมชน และประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ ตำบลบ้านกอก อำเภอเขื่องใน ให้การต้อนรับ

นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าวว่า ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่น้ำท่วม ขอให้ระมัดระวังโรคและภัยสุขภาพที่อาจเกิดขึ้น ได้แก่ 1.กลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจ คือโรคไข้หวัดใหญ่ และโรคปอดบวม 2.กลุ่มโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ คือโรคอาหารเป็นพิษ และโรคอุจจาระร่วง และ 3.กลุ่มโรคที่มักเกิดตามมากับน้ำท่วม คือโรคไข้ฉี่หนู โรคตาแดง และโรคไข้เลือดออก
ส่วนภัยสุขภาพที่ต้องระวัง คือสัตว์แมลงมีพิษกัด/ต่อย เช่น งู แมงป่อง ตะขาบ รวมถึงต้องระวังการจมน้ำด้วย

ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการและประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันควบคุมไม่ให้เกิดโรคติดต่อระบาดในช่วงน้ำลด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422