วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 18, 2024
Latest:
+ภาพข่าว

สวทช.-อว. จับมือ ม.มหิดล ผลักดันอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ หนุน EECi

ม.มหิดล : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วย “การพัฒนาและขับเคลื่อนแผนแม่บท EECi (Eastern Economic Corridor of Innovation) เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ด้านอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ในประเทศไทย” เพื่อสนับสนุนข้อมูลและองค์ความรู้เพื่อพัฒนานโยบายและวางแผนพัฒนาขับเคลื่อน EECi และการยกระดับขีดความสามารถด้านการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์ในทุกภาคส่วน โดยมี ดร.เจนกฤษณ์ คณาธารณา รองผู้อำนวยการ สวทช. และ ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนาม