+Healthy

สธ.เดินหน้าขับเคลื่อน “สานพลังเครือข่ายอำเภอ สู่ความปลอดภัยทางถนนที่ยั่งยืน”

             กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จัดเวทีขับเคลื่อนการป้องกันการบาดเจ็บอุบัติเหตุทางถนนระดับอำเภอ (District Road Traffic Injury: D-RTI) “สานพลังเครือข่ายอำเภอ สู่ความปลอดภัยทางถนนที่ยั่งยืน” พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ     ในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 14 โดยมีอำเภอผ่านการรับรองคุณภาพการทำงานการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนดีเยี่ยม ระดับทอง 73 อำเภอ และทีมป้องกันอุบัติเหตุทางถนนระดับตำบล/หน่วยงาน (RTI team) ระดับทอง 33 ทีม


            ที่ศูนย์นิทรรศการฯ ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ (7 สิงหาคม 2562)  นายแพทย์อัษฎางค์ รวยอาจิณ  รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานเปิดเวทีขับเคลื่อนการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนระดับอำเภอ (D-RTI) “สานพลังเครือข่ายอำเภอ สู่ความปลอดภัยทางถนนที่ยั่งยืน” และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่อำเภอ และทีมป้องกันอุบัติเหตุที่มีผลดำเนินงานผ่านการรับรองคุณภาพฯ ในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 14 จัดระหว่างวันที่ 7-8 สิงหาคม 2562 ภายใต้แนวคิด “เดิน ขี่ ขับ ไป-กลับ ปลอดภัย” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีนำเสนอผลการดำเนินงานที่ผ่านมาให้ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน นักวิชาการ และประชาชนทั่วไป ได้ตระหนักถึงความรุนแรงของปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ได้ทราบถึงทิศทางนโยบายระดับประเทศและระดับสากล ร่วมนำเสนอนโยบายสาธารณะด้านอุบัติเหตุทางถนน และก่อให้เกิดการทำงานเชิงบูรณาการของหน่วยงานภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน

            นายแพทย์อัษฎางค์ กล่าวว่า อุบัติเหตุจากการจราจรทางถนน เป็นปัญหาสำคัญของประเทศไทยและหลายประเทศทั่วโลก ซึ่งพบว่าจำนวนผู้บาดเจ็บ ผู้เสียชีวิต และผู้พิการมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นทุกปี ที่ผ่านมาคนไทยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนมากถึงปีละประมาณ 2 หมื่นคน บาดเจ็บไม่ได้นอนโรงพยาบาลนับล้านคน นอนรักษาตัวในโรงพยาบาลเกือบ 2 แสนคนต่อปี และพิการปีละกว่า 7 พันคน คิดเป็นความสูญเสียทางเศรษฐกิจจำนวนมาก

            จากการดำเนินงานที่ผ่านมา กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค ได้ขับเคลื่อนนโยบายการป้องกันและลดการตายจากอุบัติเหตุทางถนน โดยใช้มาตรการต่างๆ ซึ่งหนึ่งในมาตรการสำคัญ คือ การดำเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนนระดับอำเภอ (D-RTI) มุ่งเน้นให้เกิดการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในระดับอำเภอผ่านกลไกต่างๆ ในระดับอำเภอ ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานเครือข่ายต่างๆ ทุกระดับ ตลอดจนการบูรณาการจากทีมสหสาขาและการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นเพื่อป้องกันและลดการตายจากการจราจรทางถนนในระดับอำเภออย่างมีประสิทธิภาพและเห็นผลเป็นรูปธรรม

            นายแพทย์อัษฎางค์ กล่าวอีกว่า จากผลการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนระดับอำเภอ ปี 2561 ที่ผ่านมา มีอำเภอที่ร่วมดำเนินการ 697 อำเภอ โดยอำเภอที่ดำเนินการผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป 549 อำเภอ แบ่งเป็นระดับดี 310 อำเภอ ระดับดีมาก 103 อำเภอ และระดับดีเยี่ยม 136 อำเภอ ซึ่งกรมควบคุมโรค ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญจากเครือข่ายระดับประเทศ ได้แก่ ผู้แทนจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน(ศวปถ.) ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้การรับรองคุณภาพการทำงานของอำเภอที่ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดีเยี่ยมทั้ง 136 อำเภอ จึงได้จัดเวทีขับเคลื่อนการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนระดับอำเภอ(D-RTI) “สานพลังเครือข่ายอำเภอ สู่ความปลอดภัยทางถนนที่ยั่งยืน” โดยมีพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่อำเภอที่มีผลดำเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนนระดับอำเภอดีเยี่ยม ระดับทอง 73 อำเภอ และทีมป้องกันอุบัติเหตุทางถนนระดับตำบล/หน่วยงาน (RTI team) ระดับทอง 33 ทีม  นอกจากนี้ ยังมีการอภิปรายและการจัดบูธนิทรรศการแสดงผลงานการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนระดับอำเภอที่เป็นเลิศเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และผู้เข้าร่วมงานสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ ต่อไป

            ในโอกาสนี้ ขอเชิญชวนประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคน ร่วมกันปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด หากดื่มสุราแล้วไม่ขับรถ สวมหมวกนิรภัย คาดเข็มขัดนิรภัย ง่วงไม่ขับ ตลอดจนใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวัง ไม่ประมาท สิ่งต่างๆ เหล่านี้จะทำให้ท่านปลอดภัยจากอุบัติเหตุทางถนน ที่สำคัญพ่อแม่ผู้ปกครองควรดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่ขับขี่รถจักยานยนต์ที่ถือว่าเป็น “นักขับมือใหม่” ที่อาจมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายกว่าปกติ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422