+Healthy

ด้วยความห่วงใย คร.แนะประชาชนเตรียมตัวให้พร้อมรับอากาศเย็นช่วงปีใหม่ เลี่ยงเจ็บป่วย

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ในช่วงปีใหม่นี้สภาพอากาศของประเทศไทยจะมีอุณหภูมิลดลงอย่างต่อเนื่องตามรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยา โดยเฉพาะในบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศหนาวเย็นและมีหมอกในตอนเช้ากับมีหมอกหนาในบางพื้นที่ ทำให้ประชาชนเสี่ยงต่อการป่วยโรคไข้หวัดใหญ่และโรคปอดบวมได้ หากร่างกายปรับตัวไม่ทัน

สำหรับสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 23 ธันวาคม 2562 พบผู้ป่วย 378,881 ราย พบผู้เสียชีวิต 27 ราย ผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่ในช่วงวัยทำงานและวัยเรียน ได้แก่ กลุ่มอายุ 25-34 ปี รองลงมา 10-14 ปี และ 7-9 ปี ตามลำดับ ส่วนสถานการณ์โรคปอดบวมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 23 ธันวาคม 2562 พบผู้ป่วย 245,401 ราย พบผู้เสียชีวิต 159 ราย ผู้ป่วยส่วนใหญ่ เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ ได้แก่ อายุ 65 ปี ขึ้นไป รองลงมา 55-64 ปี และเด็กเล็กอายุ 1 ปี

นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าวต่อไปว่า การเดินทางไปเที่ยวหรือกลับภูมิลำเนาต่างจังหวัดในช่วงปีใหม่นี้ ขอให้ประชาชนเตรียมตัวให้พร้อมรับมือกับอากาศหนาวเย็นในต่างจังหวัด โดยการเตรียมเครื่องนุ่งห่มกันหนาว และพักผ่อนให้เพียงพอ ควรดูแลเด็ก ผู้สูงอายุ และผู้มีโรคประจำตัวเป็นพิเศษ เพราะกลุ่มนี้เสี่ยงต่อการเจ็บป่วยได้ง่ายมากกว่ากลุ่มอื่น นอกจากนี้ขอให้ตรวจสอบสภาพรถ โดยเฉพาะไฟหน้า และไฟท้ายรถ ควรศึกษาเส้นทางและลดความเร็วของการขับขี่ลงตามความเหมาะสม ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422