วันอาทิตย์, กุมภาพันธ์ 25, 2024
Latest:
+ภาพข่าว

เสวนา กม.คุ้มครองสถาบันครอบครัวฉบับใหม่ ให้อะไรกับประชาชน

           เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องจูปิเตอร์ 5 อาคารชาเลนเจอร์ 2 อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ในงาน Thailand Social Expo 2019 อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต) มอบหมายให้ นายกันตพงศ์ รังษีสว่าง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสถาบันครอบครัว เป็นวิทยากร ร่วมเสวนาในประเด็น “พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ.2562 ให้อะไรกับประชาชน” โดยมีวิทยาผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเสวนาประกอบด้วย 1) นายสาโรช  นักเบศร์ อัยการอาวุโส หน่วยงาน สำนักงานพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 6 2) นายวุฒิชัย พุ่มสงวน อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด หน่วยงาน สำนักงานอัยการสูงสุด และ 3) นายทรงพล สุวรรณพงศ์ อัยการ หน่วยงาน อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด

            ในการนี้ นางสาววิจิตา รชตะนันทิกุล รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (รองอธิบดี สค.) พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สค. และหน่วยงานภาครัฐ/องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายกลไกการปฏิบัติงาน ซึ่งได้แก่ ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวระดับตำบล (ศปก.ต.) เจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด พนักงานเจ้าหน้าที่ รวมถึงเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน องค์กรต่างๆ และผู้ไกล่เกลี่ยประนีประนอม เครือข่ายในกระบวนการยุติธรรม และสื่อมวลชน เข้าร่วมรับฟังการเสวนาฯ จำนวน 120 คน