+ภาพข่าว

รพ.สิรินธร อบรมเชิงปฏิบัติการการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

กทม.( 4 กรกฎาคม 2562) เวลา 09.00 น. นพ.ยลชัย จงจิระศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร เป็นประธานเปิดโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น” โดยมี พญ.อินทิรา อุทัยวัฒนานนท์ หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินและนิติเวชวิทยา กล่าวรายงาน เพื่อให้บุคลากรทางการพยาบาลมีความรู้ ความสามารถ ทักษะในการปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ซึ่งเป็นการช่วยลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วย โดยแบ่งการอบรมออกเป็น 4 รุ่น ระหว่างวันที่ 4, 5, 18 และ 19 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมคุณหญิงหรั่ง กันตารัติ ชั้น 2 โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร