วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 18, 2024
Latest:
+ภาพข่าว

สธ.มอบโล่ประกาศเกียรติคุณโรงพยาบาลผลงานดีเด่น ประจำปี 2562

                 (3 กรกฎาคม 2562) ที่โรงแรมทีเค พาเลซฯ  กทม. นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานในการมอบใบประกาศเกียรติคุณ โล่ และรางวัล NCD Clinic Plus Award ผลงานดีเด่นระดับเขตและระดับประเทศ ประจำปี 2562  รวม 48 รางวัล เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจสำหรับผู้ปฏิบัติงาน เป็นเกียรติประวัติของหน่วยงานที่มีรูปแบบการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่เป็นเลิศ และเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานอื่นๆ ได้

            นพ.สุวรรณชัย กล่าวว่า ปัจจุบันสถานการณ์โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เป็นปัญหาสุขภาพอันดับหนึ่งของโลก และของประเทศไทย ทั้งในมิติของการเสียชีวิตและภาระโรค โดยพบว่ากลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเป็นสาเหตุการเสียชีวิตของประชากรประมาณ 41 ล้านคนทั่วโลกในแต่ละปี หรือคิดเป็นร้อยละ 71 ของการเสียชีวิตของประชากรโลกทั้งหมดในพ.ศ.2558 และพบว่าประชากรที่มีอายุระหว่าง 30-69 ปี ประมาณ 15 ล้านคนเสียชีวิตจากกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือเรียกว่าการตายก่อนวัยอันควร ส่วนประเทศไทยมีผู้เสีย ชีวิตจากกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังถึงร้อยละ 75 ของการเสียชีวิตทั้งหมด หรือประมาณ 320,000 คนต่อปี

            กรมควบคุมโรค ได้ดำเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง คือการดำเนินงาน NCD Clinic Plus เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2562 ได้มีการประเมินคุณภาพ NCD Clinic Plus ของสถานบริการสาธารณสุข ทั้งด้านกระบวนการดำเนินงาน ด้านผลลัพธ์ตัวชี้วัดบริการ ทั้งนี้ได้มีการคัดเลือกตัวแทนสถานบริการสาธารณสุขที่มีผลการดำเนินงานดีเด่นระดับเขต เพื่อคัดเลือกรางวัลผลงานดีเด่นระดับประเทศ ต่อไป

            นพ.สุวรรณชัย กล่าวต่อไปว่า ปีนี้ได้มีการคัดเลือกตัวแทนสถานบริการสาธารณสุข ทั้งสถานบริการสาธารณสุขขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ที่มีผลการดำเนินงานดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ซึ่งในวันนี้มีพิธีมอบโล่ และรางวัล NCD Clinic Plus Award ผลงานดีเด่นระดับเขตและระดับประเทศ ประจำปี 2562 รวม 48 รางวัล ดังนี้ 1.ใบประกาศเกียรติคุณสำหรับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่จัดส่งรายงาน NCD Clinic Plus ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว และสมบูรณ์ จำนวน 3 แห่ง  2.โล่รางวัลชนะเลิศการประกวด NCD Clinic Plus ผลงานดีเด่นระดับเขต จำนวน 36 รางวัล และรางวัลชนะเลิศ การประกวด NCD Clinic Plus Awards ผลงานดีเด่นระดับประเทศ จำนวน 9 รางวัล

            ด้านแพทย์หญิงศศิธร ตั้งสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองโรคไม่ติดต่อ กล่าวเสริมว่า การประชุมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมรวมกว่า 200 คน ประกอบด้วย สำนักงานป้องกันควบคุมโรคทั้ง 12 แห่ง สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ทีมสหวิชาชีพ และผู้แทนจากสถานบริการสาธารณสุขที่มีผลการดำเนินงานดีเด่นระดับเขตบริการสุขภาพ โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จากกรมควบคุมโรค คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์การมหาชน) สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยฯ ในพระราชูปถัมภ์ สมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และข้าราชการบำนาญ ให้เกียรติร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินรางวัลดังกล่าว