วันจันทร์, กรกฎาคม 15, 2024
Latest:
+EconomicsLabour

ก.แรงงาน ประชุม SLOM ครั้งที่ 15 ขับเคลื่อนฉันทามติอาเซียน

โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กทม.( 2 กรกฎาคม 2562) นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวในการเปิดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 15 ว่า การประชุมครั้งนี้เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนแผนงานรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนในการขับเคลื่อนพันธกิจเพื่อส่งเสริมการจ้างงานที่มีผลิตภาพ สถานประกอบการที่มีการบูรณาการและปลอดภัย กำลังแรงงานที่มีทักษะฝีมือสามารถปรับตัวได้ และแรงงานที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ผ่านการคุ้มครองทางสังคม อย่างไรก็ตามการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสแรงงานในครั้งนี้เป็นโอกาสดี เป็นเวทีในการหารือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สิ่งที่เราดำเนินการมาในอดีต เพื่อเตรียมการสำหรับการดำเนินการที่จะต้องทำในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเตรียมการจัดทำแผนงานฉบับใหม่ระยะ 2021-2025

            ทั้งนี้ ในภูมิภาคอาเซียนมีประชากรกว่า 630 ล้านคน แบ่งเป็นกำลังแรงงานถึง 350 ล้านคน ภูมิภาคอาเซียนถือเป็นภูมิภาคที่มีประชากรใหญ่เป็นอันดับ 4 รองจากอินเดีย จีน และสหภาพยุโรป อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียนก็เป็นที่น่าพึงพอใจ เฉลี่ยสูงกว่าร้อยละ 5 ในแต่ละปี

            สาระสำคัญในการประชุมครั้งนี้ จะมีการประเมินตนเองของประเทศสมาชิกอาเซียนในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยการปฏิบัติให้เป็นไปตามปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของแรงงานต่างด้าว (2561- 2568) เพื่อขับเคลื่อนฉันทามติอาเซียน โดยจะรายงานผลการประเมินแก่สำนักเลขาธิการอาเซียน เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน การรับรองข้อกำหนด (TOR) เจ้าหน้าที่อาวุโสแรงงานอาเซียน (SLOM) ฉบับแก้ไข การยกร่างข้อเสนอโครงการใหม่ๆ สำหรับแผนงานรัฐมนตรีแรงงานอาเซียน ค.ศ.2021-2025 และการเร่งรัดการดำเนินการในมิติที่ยังไม่ได้มีการดำเนินการ