+eastern-newsLocal-news

สนั่นอันดามัน! ทัพเรือไทย-สหรัฐ ฝึกผสม Guardian Sea 2019

          เมื่อเวลา 07.30 น.วันที่ 9 เม.ย.2562 เริ่มแล้วการฝึกผสม Guardian Sea 2019 ในทะเล ระหว่างกองทัพเรือไทย กับ กองทัพเรือสหรัฐฯ ที่กำหนดให้มีการฝึกขึ้น ระหว่างวันที่ 9-11 เม.ย.62 ณ น่านน้ำทะเลอันดามัน โดยกองทัพเรือไทย ประกอบด้วย ร.ล.ตากสิน ร.ล.ภูมิพลอดุลยเดช ร.ล.ล่องลม และเฮลิคอปเตอร์ปราบเรือดำน้ำแบบ S-70B ส่วนกำลังทางเรือ ทร.สหรัฐอเมริกา ประกอบด้วย เรือส่งกำลังบำรุง และดำน้ำนิวเคลียร์ ทำการฝึกการปราบเรือดำน้ำ การฝึกค้นหาและตรวจจับเรือดำน้ำ รวมทั้งการฝึกแปรกระบวนถ่ายภาพ การรับ-ส่ง สิ่งของในทะเลกับเรือส่งกำลังบำรุงสหรัฐฯ และการฝึกอื่นๆ ในพื้นที่น่านน้ำทะเลอันดามัน ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความลึกน้ำที่เหมาะกับการฝึกของเรือดำน้ำ โดยเรือดำน้ำสามารถซ่อนพรางจากการตรวจจับ ซึ่งจะทำให้หน่วยค้นหาและปราบเรือดำน้ำ ได้มีโอกาสใช้ความรู้และประสบการณ์ในการฝึกกับเรือดำน้ำจริง 

            สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ 7 เม.ย.62 บนเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช พลเรือตรี กำจร เจริญเกียรติ ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ 1 จังหวัดชลบุรี ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกผสม Guardian sea 2019 ซึ่งเป็นการฝึกแบบทวิภาคี ระหว่าง กองทัพเรือไทย กับ กองทัพเรือสหรัฐฯ เป็นการฝึกการปฏิบัติการร่วมกันระหว่างเรือ และอากาศยานในการปราบเรือดำน้ำ เป็นโอกาสสำคัญในการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ ระหว่างกองทัพเรือทั้งสองประเทศ ตั้งแต่การฝึกทักษะของเจ้าหน้าที่ทำงาน ไปจนถึงการปฏิบัติและการวางแผนของฝ่ายอำนวยการในการค้นหา ตรวจจับ และต่อตีเรือดำน้ำ

            สำหรับการฝึกในปีนี้ กำหนดรหัสการฝึกเป็น การฝึกผสม Guadian Sea 2019 ทำการฝึกระหว่างวันที่ 7-11 เมษายน 2562 บริเงณฝั่งทะเลอันดามัน โดยกองทัพเรือได้มอบหมายให้ กองเรือฟริเกตที่ 1 กองเรือยุทธการ รับผิดชอบการฝึก โดยมี นาวาเอก สมาน ขันธพงษ์ เสนาธิการกองเรือฟริเกตที่ 1 เป็นผู้บังคับหมู่เรือฝึกผสม Guardian sea 2019 ฝ่ายกองทัพเรือไทย และ CAPT. Matthew Jerbi Commodore of Destroyer Squadron 7 เป็นผู้บังคับหมู่เรือฝึกร่วมฝ่ายกองทัพเรือสหรัฐ โดยกำลังที่เข้าร่วมการฝึกในครั้งนี้ กองทัพเรือไทย มีเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช เรือหลวงตากสิน เรือหลวงล่องลมและ เฮลิคอปเตอร์ปราบเรือดำน้ำ ฮ.ปด.1 (S-70B) ส่วนกำลังพลของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา มีเรือส่งกำลังบำรุง USNS GUADALUPE T-AO 200 เรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ (SSN) ชั้น Los Angeles ที่เข้าร่วมฝึก

            การฝึกในครั้งนี้จะทำให้กำลังพลของกองทัพเรือมีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติการร่วมกันระหว่าง เรือกับเรือ และ เรือกับอากาศยาน ในการปราบเรือดำน้ำ ซึ่งโอกาสที่จะฝึกกับเรือดำน้ำจริงนั้นหาได้ยาก จึงจะเป็นประโยชน์ต่อกองทัพเรือเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะปฏิบัติการร่วมกับเรือดำน้ำที่จะเข้ามาประจำการในประเทศไทยในวันข้างหน้า นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างประเทศให้ดียิ่งขึ้นด้วย

นิราช ทิพย์ศรี/นันทพล ทิพย์ศรี จ.ชลบุรี