+eastern-newsLocal-news

นาวิกโยธิน มอบทุนส่งเสริมการศึกษาวันทหารนาวิกโยธิน ครบรอบปีที่ 60

       ที่ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี (28มิ.ย.2562)พลเรือโท รณรงค์ สิทธินันทน์ ผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ มอบหมายให้ พลเรือตรี ทศพล ผลดี เสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาสวัสดิการกองบัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เนื่องในวันทหารนาวิกโยธิน ครบรอบปีที่ 60 ปี โดยมี คณะนายทหาร ข้าราชการ ผู้ปกครอง เข้าร่วมพิธี

ตามระเบียบหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการ เพื่อส่งเสริมการ ศึกษาบุตรสมาชิก ในการให้ความสงเคราะห์ และส่งเสริมบุตรข้าราชการนาวิกโยธิน เกี่ยวกับด้านการศึกษา จึงได้จัดสรรงบประมาณ จากดอกผลของเงินกองทุนสวัสดิการกองบัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จำนวน 73000 บาท เป็นทุนส่งเสริมการศึกษาแก่บุตร-ธิดา จำนวน 26 ราย โดยแบ่งทุนการศึกษาออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ระดับอนุบาล จำนวน 2 ทุน ทุนละ 2,000 บาท ระดับประถมศึกษา 9 ทุน ทุนละ 2,500 บาท ระดับมัธยมศึกษา 12 ทุน ทุนละ 3,000 บาท ระดับ อุดมศึกษา จำนวน 3 ทุน ทุนละ 3,500 บาท

พลเรือตรี ทศพล ผลดี กล่าวว่า สำหรับการมอบทุนการศึกษาในปีนี้ ได้อนุมัติให้มีการมอบทุนการศึกษาแก่บุตร – ธิดา ของสมาชิก เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน ตลอดจนเป็นขวัญ และกำลังใจให้กับบุตรของสมาชิกที่มีความวิริยะ อุตสาหะ ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เพื่อความเจริญก้าวหน้าของตนเอง อีกทั้งเป็นการเชิดชูครอบครัว และวงศ์ตระกูลอีกด้วย จึงขอให้สมาชิกบุตร-ธิดาที่ได้รับทุนการศึกษา ได้ระลึกถึงความตั้งใจ และความปรารถนาดีของคณะกรรมการ ที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ และได้จัดตั้งกองทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกนี้ขึ้น

อุดมเกียรติ ทิพย์ศรีกุล/นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี