+Local-newsnorthern-news

พม.จัดประชุมประสานงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 14

            เชียงใหม่( 14 พฤษภาคม 2562)  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จัดการประชุมประสานงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 14 (14th Coordinating Conference on the ASEAN Socio – Cultural Community (SOC-COM))  ซึ่งเป็น 1 ใน 4 ของการประชุมอาเซียนที่จัดต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 13- 18 พฤษภาคม 2562 ณ จังหวัดเชียงใหม่                                     

            กระทรวง พม. ในฐานะเจ้าภาพ ภายใต้การเป็นประธานอาเซียนของประเทศไทย โดยมี ฯพณฯ กุง ฝก (H.E. Mr. Kung Phoak)  รองเลขาธิการอาเซียนสำหรับประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน เป็นประธานการประชุม และ นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัด พม. ในฐานะประธานคณะเจ้าหน้าที่อาวุโสสำหรับประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (Chair of SOCA) เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย พร้อมด้วย นางสาวอุษณี กังวารจิตต์ รองปลัด พม.รวมทั้งคณะหัวหน้าเจ้าหน้าที่อาวุโสสำหรับคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน คณะผู้แทนถาวรประจำอาเซียน ประธานและรองประธานองค์กรเฉพาะสาขาภายใต้สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ประธานเจ้าหน้าที่อาวุโสสำหรับคณะมนตรีประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน และประธานองค์กรเฉพาะสาขาที่เกี่ยวข้องภายใต้ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ประธานเจ้าหน้าที่อาวุโสสำหรับคณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประธานองค์กรเฉพาะสาขาที่เกี่ยวข้องภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน องคภาวะที่มีความสัมพันธ์กับอาเซียนที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนจากหน่วยงานขององค์การสหประชาชาติ และคณะผู้แทน จำนวนกว่า 150 คน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องลานนาบอลรูม 2-3 โรงแรมแชงกรี-ลา จังหวัดเชียงใหม่