วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 18, 2024
Latest:
+Local-newssouthern-news

จิตอาสา ทำดีด้วยหัวใจ ร่วมพลังปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อเติมความสมบูรณ์สู่ท่องทะเลไทย

นราธิวาส (19เม.ย.2562) ที่บริเวณหาดนราทัศน์ อำเภอเมือง นายยะห์ยา ปะนาฆอ นายอำเภอเมืองนราธิวาสพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นด้านการเพาะเลียงสัตว์น้ำ และจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ เข้ากิจกรรมร่วมกว่า 200 คน
สำหรับการจัดกิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วย กิจกรรมการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ (พันธ์กุ้งแช่บ้วย) จำนวน สิบล้านตัว ซึ่งถือว่าเป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจที่สำคัญ สามารถสร้างรายได้ให้แก่พี่น้องชาวประมงในพื้นที่และสร้างการมีส่วนร่วมในการฟืนทรัพยากรชายฝังทะเลให้มีความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งทั้งนี้ ได้รับการร่วมมือและสนับสนุนด้วยดีจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชนจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ ได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์


นายยะห์หยา ปะนาฆอ นายอำเภอเมืองนราธิวาส กล่าวว่า กิจกรรมการปล่อยพันธ์สัตว์น้ำบริเวณหาดนราทัศน์ เนื่องด้วยกรมประมง ได้จัดสรรงบประมาณให้สานักงานประมงจังหวัดนราธิวาส ด้านเนินโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่องมากพระราชดาริ จังหวัดปัตตานีและจังหวัดนราธิวาส เป็นประจำทุกปี และได้มีนโยบายในการส่งเสริมให้ชุมชนมีบทบาทในการร่วมอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในท้องถิ่น เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์นาในแหล่งน้ำธรรมชาติ ตลอดจนเพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชน ในการช่วยกันดูแลรักษา การอนุรักษ์ รวมถึงการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ทางกรมประมง ได้ดำเนินการ โครงการดังกล่าว เป็นประจำทุกปี และ ส่งเสริมให้ชุมชน มีบทบาท ในการอนุรักษ์และบริหารจัดการ ทรัพยากรในท้องถิ่น เพื่อเพิ่ม ความอุดมสมบูรณ์ ของสัตว์น้ำ ในแหล่งน้ำธรรมชาติ ตลอดจน เป็นการสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนในการช่วยกัน ดูแลรักษา อนุรักษ์ รวมถึงการใช้ประโยชน์ จากทรัพยากรเหล่านั้นอย่างยั่งยืนต่อไป และเป็นการเทิดไท้องค์ราชันด้วย (รพี มามะ ข่าว)