-EconomicsLabour

แรงงานเล็งตั้ง “สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาตินครพนม” พัฒนาทุนมนุษย์ลุ่มน้ำโขง

           นครพนม (20 เม.ย.2562) พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวภายหลังเป็นประธานในพิธีปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ“การพัฒนาทุนมนุษย์ในเขตพื้นที่ชายแดนและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ในกลุ่มประเทศสมาชิกอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงหรือ GMS (Greater Mekong Subregion) “ครั้งที่ 2 ณ โรงแรมฟอร์จูนริเวอร์วิว จ.นครพนม ว่ากรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มีนโยบายที่จะจัดตั้ง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ ที่จังหวัดนครพนม มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของอนุภูมิภาค ให้มีความสามารถ ทักษะฝีมือ และศักยภาพที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง อันเป็นการสนับสนุนการสร้างมูลค่าด้านการค้า การลงทุน ในการรองรับการขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ ของกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ในกรอบความร่วมมือต่าง ๆ รวมทั้งสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนา ภายใต้กรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนอีกด้วย


           การสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาจาก สปป.ลาว และบุคลากรของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นด้านวิชาการ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ ในการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานของกลุ่มประเทศสมาชิกอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง รวมทั้งในเขตพื้นที่ชายแดนและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกระบวนการพัฒนาแรงงานในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงงานมีสมรรถนะและทักษะฝีมือตามมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคให้เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป