วันจันทร์, กรกฎาคม 15, 2024
Latest:
-ข่าวพระราชสำนัก

องคมนตรีติดตามขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเพชรบุรี

เมื่อวันศุกร์ที่ 1 5 มีนาคม 2562 พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลาง พร้อมด้วยพลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี และคณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปติดตามตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการบรรเทาอุทกภัยและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี และโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี
เวลา 10.00 น. องคมนตรี พร้อมคณะฯ เดินทางไปยังโครงการบรรเทาอุทกภัยและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานปรับปรุงคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา 3 และงานปรับปรุงคลองระบายน้ำ ซึ่งเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มีพระราชดำรัสเกี่ยวกับปัญหาน้ำท่วมบริเวณทางเข้าจังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2542 ความว่า “สาเหตุที่น้ำท่วมเกิดจากมีสิ่งก่อสร้างกีดขวางทางน้ำลงทะเลและโครงการของหน่วยงานราชการไม่ทำให้สอดคล้องกัน” และในปี 2546 พระราชทานพระราชดำริให้ปรับคลองส่งน้ำเขื่อนเพชรบุรีให้เป็นคลองระบายน้ำได้ด้วย โดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2547 แต่เนื่องจากแม่น้ำเพชรบุรี ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักที่รับน้ำและระบายน้ำจากลุ่มน้ำต่าง ๆ ลงสู่ทะเล มีสภาพตื้นเขิน บางช่วงถูกรุกล้ำทำให้แคบลง บางแห่งถูกเปลี่ยนสภาพจากการดูดทรายและการสร้างพนังกั้นน้ำ รวมถึงคลองธรรมชาติสายต่าง ๆ ที่ใช้เป็นทางระบายน้ำลงสู่ทะเลมีขนาดเล็กและตื้นเขิน บางช่วงมีการบุกรุกคลองเชื่อมระหว่างประตูระบายน้ำ คันกั้นน้ำเค็มและทะเล ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาระยะยาว กรมชลประทานจึงได้จัดทำเป็นโครงการบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีตอนล่าง จังหวัดเพชรบุรี โดยมีแผนงานหลัก คือ ปรับปรุงคลองระบายน้ำ D1 เพื่อเพิ่มอัตราการระบายน้ำจากแม่น้ำเพชรบุรีตรงบริเวณเหนือเขื่อนเพชรลงคลองระบายน้ำ D1 ปรับปรุงคลองระบายน้ำ D9 เพื่อเพิ่มอัตราการระบายน้ำลงสู่ทะเล และปรับปรุงแม่น้ำเพชรบุรี ซึ่งเป็นการวางแผนบรรเทาอุทกภัยให้สามารถรองรับปริมาณน้ำหลากที่เหนือเขื่อนเพชรที่ 800 ลบ.ม./วินาที

จากนั้นเวลา 13.40 น. องคมนตรีและคณะฯ เดินทางไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อเป็นประธานการประชุม รับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ได้แก่ โครงการบรรเทาอุทกภัยและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี โครงการตามพระราชประสงค์ในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 4 โครงการ ซึ่งประกอบด้วย โครงการตามพระราชประสงค์หมู่บ้านสหกรณ์หุบกะพง ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โครงการตามพระราชประสงค์หมู่บ้านสหกรณ์ดอนขุนห้วย จังหวัดเพชรบุรี โครงการหมู่บ้านสหกรณ์ห้วยสัตว์ใหญ่ ป่าเด็ง – ป่าละอู จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดเพชรบุรี และโครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หนองพลับ – กลัดหลวง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดเพชรบุรี โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างแบบผสมผสานตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอื่น ๆ ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี


  • จากนั้นองคมนตรีและคณะฯ เดินทางไปยังโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี เพื่อเยี่ยมชมการดำเนินงานโครงการ ซึ่งเป็นโครงการที่จังหวัดเพชรบุรีได้รับงบประมาณในการก่อสร้างเขื่อนเพื่อป้องกันการเกิดน้ำท่วมชุมชนเทศบาลเมืองเพชรบุรี ปัจจุบันสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี ได้ดำเนินการก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วมพื้นที่เทศบาลเมืองเพชรบุรี บริเวณมณฑลทหารบกที่ 15 เป็นระยะทาง 165 เมตร ซึ่งเป็นจุดที่น้ำจากแม่น้ำเพชรบุรีล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรเป็นประจำ และเมื่อโครงการแล้วเสร็จ จะสามารถป้องกันการกัดเซาะตลิ่งและป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่วิกฤตของเทศบาลเมืองเพชรบุรี และสามารถป้องกันความเสียหายต่อชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎร ประมาณ 22,901 คน พื้นที่ 3,375 ไร่