-ข่าวพระราชสำนัก

องคมนตรีติดตาม 2 โครงการก่อสร้าง 1ปรับปรุง แหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จ.สระแก้ว

            เมื่อวันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น.พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลาง พร้อมพลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี และคณะอนุกรรมการฯ ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ด้านพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ณ ห้องประชุมบูรพา ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว พร้อมกับติดตามความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแซร์อออันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว เพื่อเร่งรัดโครงการให้แล้วเสร็จตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสืบสาน รักษา ต่อยอดโครงการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชทานไว้ให้บังเกิดประโยชน์กับราษฎรโดยเร็ว

            ทั้งนี้ ในพื้นที่ภาคกลางมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่จะต้องติดตาม เร่งรัด และขับเคลื่อน รวม 11 โครงการ แบ่งเป็นโครงการที่มีพระราชดำริตรง 7 โครงการ และเป็นฎีกา จำนวน 4 โครงการ ซึ่งจากการติดตามของคณะอนุกรรมการฯ ที่ผ่านมา สามารถขับเคลื่อนโครงการและได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กปร. ไปแล้ว 5 โครงการ อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมเพื่อจะขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 5 โครงการ และอยู่ระหว่างการแก้ไขปัญหาศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมอีก 1 โครงการ

            สำหรับโครงการที่ติดปัญหาคือ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสะโตน อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว เนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติตาพระยา เป็นพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติ ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยสะโตนได้ จึงต้องศึกษา วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และจัดทำแผนป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการก่อน

            ส่วนความก้าวหน้า โครงการอ่างเก็บน้ำแซร์อออันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2554 โดยกรมชลประทาน ได้แบ่งการดำเนินการออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ การก่อสร้างฝายน้ำล้นและก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมกับขุดลอกคลอง ซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อปี 2556 และมีแผนที่จะดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแซร์ออ แต่เนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างบางส่วนอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกสูง จึงต้องศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม (IEE) ซึ่งแล้วเสร็จเมื่อเดือนมกราคม 2559

            ขณะนี้อยู่ระหว่างการแก้ไขรายงานการศึกษาตามที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านพัฒนาแหล่งน้ำ (คชก.) พิจารณาให้แก้ไขรายงานการศึกษาฯ ให้มีความสมบูรณ์ เมื่อผ่านความเห็นชอบของ คชก. แล้ว กรมชลประทานจะได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

            ปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้างถนน อาคารที่ทำการ บ้านพักและโรงเรือน พร้อมระบบไฟฟ้าและประปา มีผลการดำเนินงานอยู่ที่ร้อยละ 83 และในส่วนผลการดำเนินงานทั้งโครงการคาดว่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในปี 2563

            นอกจากนี้ ที่ประชุมรับทราบความก้าวหน้า โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยยางอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอตาพระยา ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำที่สร้างเมื่อปี 2537 จากการติดตามของคณะฯ ที่ผ่านมาพบว่าบริเวณตลอดแนวสันเขื่อนของอ่างเก็บน้ำห้วยยางอยู่ในสภาพชำรุด องคมนตรี จึงขอให้กรมชลประทานและสำนักงาน กปร. พิจารณาเร่งรัดดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขอ่างเก็บน้ำห้วยยางเป็นลำดับแรก

            ดังนั้น กปร. จึงได้อนุมัติงบประมาณเมื่อปี 2561 ให้กรมชลประทานปรับปรุงสันเขื่อนให้มีสภาพที่สมบูรณ์ ขณะนี้ได้เริ่มดำเนินการนำเครื่องจักรเข้าพื้นที่ เพื่อรื้อผิวถนนเดิม และขุดรื้อดินออกแล้ว คาดว่าจะดำเนินการปรับปรุงอ่างห้วยยางให้แล้วเสร็จได้ภายในปี 2563 นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้พิจารณาโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริอื่นๆ ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว เพื่อให้โครงการสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพในการสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับราษฎรได้อย่างยั่งยืนต่อไป

            จากนั้นช่วงบ่าย องคมนตรี และคณะฯ เดินทางไปยังพื้นที่โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแซร์อออันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว เพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครงการฯ และตรวจเยี่ยมโครงการฝายน้ำล้นบ้านแซร์อออันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่ที่ 2 ตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ซึ่งเป็นโครงการที่ได้ดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำให้แก่ราษฎรบ้านแซร์ออ เนื่องจากพื้นที่ตำบลแซร์ออ ประกอบด้วย 14 หมู่บ้าน มีประชากรประมาณ 10,725 คน จำนวน 2,662 ครัวเรือน พื้นที่ประมาณ 173,000 ไร่ ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจ ได้แก่ มันสำปะหลัง ยูคาลิปตัส อ้อยและเลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพรอง ราษฎรประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภค และทำการเกษตร โดยเฉพาะช่วงหน้าแล้งได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก

            ดังนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรในเบื้องต้น กรมชลประทาน จึงได้ก่อสร้างฝายน้ำล้น บริเวณหมู่ที่ 2 บ้านแซร์ออ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กปร. เมื่อปี 2556 ปัจจุบันสามารถช่วยเหลือราษฎรที่อยู่ในเขตพื้นที่โครงการให้มีน้ำใช้ประโยชน์ประมาณ 132,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำจืดให้กับราษฎรมีรายได้เสริมจากการประกอบอาชีพประมงเพิ่มเติมอีกด้วย