ข่าวพระราชสำนัก

สององคมนตรี ติดตาม เร่งรัด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในรัชกาลที่9

           ที่ห้องประชุม สำนักงานชลประทานที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 14 ก.พ.2562 เวลา 09.30 น. นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วย นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี รวมทั้งคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการฯ เดินทางไปร่วมประชุมเร่งรัดและขับเคลื่อนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 78 โครงการ แยกเป็นโครงการที่มีพระราชดำริโดยตรง จำนวน 22 โครงการ และโครงการที่เกิดจากราษฎรขอพระราชทานความช่วยเหลือ จำนวน 56 โครงการ อยู่ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 14 โครงการ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโครงการที่เกิดจากราษฎรขอพระราชทานความช่วยเหลือถึง 11 โครงการ

            จากการติดตาม เร่งรัด และขับเคลื่อนของคณะอนุกรรมการฯ พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ผ่านมา สามารถขับเคลื่อนโครงการและได้รับการอนุมัติงบประมาณในการดำเนินงานไปแล้ว จำนวน 10 โครงการ อยู่ระหว่างขอรับการสนับสนุนงบประมาณอีก 3 โครงการ และอยู่ระหว่างการเร่งรัด ขับเคลื่อนอีก 1 โครงการ คือ โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำลำห้วยบอนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

            พร้อมกันนี้ที่ประชุมได้รายงายผลการติดตาม ความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการฯ ขององคมนตรีและคณะอนุกรรมการฯ ตามที่เคยให้ข้อเสนอแนะไว้เพื่อเร่งดำเนินการเพื่อประโยชน์ของราษฎร จำนวน 3 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการฝายน้ำล้นบ้านโพธิ์ศรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร 2) โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโพง (ตอนบน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ซึ่งทั้งสองโครงการได้รับงบประมาณในการดำเนินงานแล้ว และ 3) โครงการปรับปรุงร่องชักน้ำอุโมงค์ผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยไผ่ลงพื้นที่พัฒนาลุ่มน้ำลำพะยัง ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ปัจจุบันอยู่ระหว่างขอรับการสนับสนุนงบประมาณ

            นอกจากนี้ องคมนตรีและคณะฯ ได้ร่วมพิจารณาโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำลำห้วยบอนฯ ตามที่ได้เคยให้ข้อเสนอแนะไว้ในการพิจารณาเลื่อนจุดก่อสร้างเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบกับพื้นที่อนุรักษ์ หากแต่กลุ่มราษฎรยืนยันให้ดำเนินการก่อสร้างที่จุดเดิมและยินดีที่รอตามขั้นตอนของการดำเนินงาน ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาความเหมาะสมพื้นที่ก่อสร้างโครงการให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและราษฎรให้น้อยที่สุดโดยที่ประชุมได้ให้ข้อคิดเห็นในการร่วมกันแก้ไขปัญหา อุปสรรค และขอให้ทำความเข้าใจกับราษฎรเพื่อให้การดำเนินงานโครงการแล้วเสร็จโดยเร็ว ตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสร้างประโยชน์สุขให้เกิดกับราษฎร

            จากนั้นเวลา 14.30 น. องคมนตรี และคณะฯ เดินทางไปยังพื้นที่โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำลำห้วยบอนฯ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อตรวจดูสภาพพื้นที่ที่จะก่อสร้างโครงการฯ ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2539  ตามที่อดีตผู้ใหญ่บ้านวารีอุดมได้ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากความแห้งแล้งให้แก่ราษฎรในพื้นที่และเมื่อโครงการแล้วเสร็จ จะสามารถบรรเทาความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำ โดยโครงการฯ สามารถส่งน้ำสนับสนุนให้กับพื้นที่การเกษตรในฤดูฝนได้ จำนวน 5,500 ไร่ และในช่วงหน้าแล้ง จำนวน 3,400 ไร่