วันเสาร์, มิถุนายน 22, 2024
Latest:
-ข่าวพระราชสำนัก

องคมนตรีติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริในจังหวัดเพชรบูรณ์

เพชรบูรณ์ (7 เมษายน 2565) เวลา 10.00 น.ที่ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ นายพลากร สุวรรณรัฐ ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ เพิ่มเกษร รองเลขาธิการ กปร. และคณะอนุกรรมการฯ ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในจังหวัดเพชรบูรณ์

 โดยรับฟังรายงานสรุปผลการดำเนินงานจากหน่วยงานต่างๆ ในการพัฒนาแหล่งน้ำฯ เพื่อสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการพัฒนาแหล่งน้ำเหนือเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ซึ่งมีพระราชดำริถึง 2 ครั้ง คือเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2547 สรุปความว่า

“ให้เขื่อนป่าสักฯ สามารถเก็บกักน้ำได้มากกว่านี้ เพราะต่อไปน้ำอาจจะไม่พอ ความจุของเขื่อนที่เพิ่มขึ้นนี้ หมายความว่า ควรก่อสร้างอ่างเก็บน้ำดักน้ำไว้ แต่อ่างต้องไม่ใหญ่มาก อาจจะสัก 2-3 แห่ง เพื่อจะได้ Break น้ำไว้ แล้วค่อยๆ ทยอยปล่อย” และเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2548 มีพระราชดำริเพิ่มเติม สรุปความว่า “ให้พิจารณาเก็บกักน้ำตอนบนของลำน้ำสาขาลำน้ำป่าสักไว้ให้มาก เพื่อใช้ด้านการเกษตรและป้องกันอุทกภัย เนื่องจากน้ำเหนือเขื่อนป่าสักฯ มีปริมาณมากและให้พิจารณาจัดเก็บให้เหมาะสม เพื่อให้เป็นแหล่งเก็บกักน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคและการเกษตรกรรมให้แก่ราษฎรในช่วงฤดูแล้ง รวมทั้งบรรเทาปัญหาอุทกภัยให้แก่ราษฎรที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่ดังกล่าวและบริเวณใกล้เคียง”

สำนักงาน กปร. ได้ประสานกรมชลประทาน ดำเนินการสนองพระราชดำริ ในการดำเนินโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง จำนวน 7 โครงการ ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 6 โครงการ และจังหวัดลพบุรี จำนวน 1 โครงการ ซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จ แต่ก็ยังไม่ครอบคลุมทั้งพื้นที่ลุ่มน้ำ จึงพิจารณาแนวทางการพัฒนาต่อยอดในการสนองพระราชดำริตามพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสืบสาน รักษาและต่อยอดโครงการบรรจุโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเหนือเขื่อนป่าสัก เพิ่มเติมอีก 9 โครงการ ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 8 โครงการ และจังหวัดลพบุรี จำนวน 1 โครงการ เพื่อให้ครบถ้วนตามที่ได้พระราชทานไว้

ช่วงบ่าย คณะฯ เดินทางไปยังโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการแก้มลิงห้วยใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ รับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ฯ ตามที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานพระราชดำริไว้ เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค และทำการเกษตร

รวมทั้งบรรเทาอุกภัยในพื้นที่ ปัจจุบันสามารถส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกในเขตตำบลห้วยใหญ่และพื้นที่ใกล้เคียงประมาณ 11,250 ไร่ บรรเทาอุทกภัยให้แก่ราษฎรที่อาศัยอยู่ในเขตตำบลห้วยใหญ่และบริเวณริมแม่น้ำป่าสัก เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดให้ราษฎรได้บริโภค มีรายได้เสริมและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นการยกฐานะความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของราษฎรที่อยู่ในพื้นที่โครงการ และบริเวณใกล้เคียงให้สูงขึ้น

สำหรับโครงการแก้มลิงห้วยใหญ่ฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อ 1 มีนาคม 2560 เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรในฤดูแล้ง ให้แก่ราษฎรในหมู่ที่ 4, 7, 8 และ 10 ตำบลห้วยใหญ่ และหมู่ 14 ตำบลบ้านโคก โดยลักษณะของโครงการ ประกอบด้วย 4 ส่วนได้แก่ 1) งานก่อสร้างแก้มลิงห้วยใหญ่ ในพื้นที่ 50 ไร่ ความจุประมาณ 373,000 ลูกบาศก์เมตร 2) งานขุดสระเก็บน้ำในพื้นที่หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านโคก 3) งานขุดลอกคลอง หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านโคก และ 4) ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านห้วยแหนความยาว 4 กิโลเมตร โดยใช้น้ำต้นทุนจากแก้มลิงห้วยใหญ่ สามารถส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่การเกษตรในช่วงฤดูฝน จำนวน 2,000 ไร่ ช่วงฤดูแล้ง จำนวน 400 ไร่

นอกจากนี้ยังสนับสนุนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรของราษฎร หมู่ที่ 7 บ้านห้วยแหน และหมู่บ้านใกล้เคียงให้มีน้ำใช้ตลอดทั้งปี อีกทั้งช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยในช่วงฤดูน้ำหลากให้แก่ราษฎรในพื้นที่อีกด้วย.