วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 18, 2024
Latest:
ข่าวพระราชสำนัก

องคมนตรี ติดตามความการดำเนินงานโครงการฝายหัวยยางอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

          เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.30 น. นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมคณะอนุกรรมการฯ ได้เดินทางไปยัง โครงการฝายห้วยยางอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลกุดปลาดุก อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ พร้อมพบปะเยี่ยมราษฎรในพื้นที่โครงการ

            จากสภาพปัญหาของชาวบ้าน บ้านนาเมือง ตำบลกุดปลาดุก อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ที่ต้องประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงหน้าแล้ง ปัญหาน้ำท่วมและน้ำหลากในช่วงฤดูฝนมาโดยตลอดทุกปี โดยเฉพาะช่วงหน้าแล้งแทบทุกปี ชาวบ้านจะต้องออกไปหาน้ำตามลำห้วยและกลางทุ่งนา หาบกลับมาใช้ที่บ้าน ทำให้ได้รับความลำบากและเดือนร้อนเป็นอย่างมาก ชาวบ้านจึงร่วมกันขอพระราชทาน โครงการฝายห้วยยาง

            ต่อมาเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับโครงการฝายห้วยยางไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำ โดยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) และกรมชลประทาน ได้ดำเนินงานสนองพระราชดำริก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง 13.2 เมตร ยาว 55 เมตร สูง 2.5 เมตร เพื่อเป็นอาคารบังคับน้ำในลำน้ำให้มีระดับสูงขึ้น เพื่อส่งน้ำไปยังพื้นที่เพาะปลูกของเกษตรกรได้อย่างทั่วถึง

            รวมทั้งขุดลอกลำห้วยยางด้านเหนือ ยาว 1,600 เมตร ลึก 1.5 เมตร ปัจจุบันสามารถส่งน้ำช่วยเหลือสนับสนุนพื้นที่การเกษตรในช่วงฤดูฝน 1,750 ไร่ และในช่วงหน้าแล้ง 60 ไร่ ส่งผลให้ราษฎร จำนวน 183 ครัวเรือน มีน้ำใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ นอกจากนี้ราษฎรได้สร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำ ร่วมกันบริหารการใช้น้ำให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์กับทุกครัวเรือนได้อย่างทั่วถึง ทั้งนี้เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ