วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 18, 2024
Latest:
-ข่าวพระราชสำนัก

องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานมอบแก่ราษฎรและผู้ปฏิบัติงานในสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงฯ จ.เชียงใหม่

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมด้วยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นายศุภรัชต์ อินทราวุธ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนา สำนักงาน กปร. คณะที่ปรึกษาฯ และคณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปยังสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง บ้านเสาแดง ตำบลแจ่มหลวง อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเชิญสิ่งของพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ไปมอบแก่ราษฎรและผู้ปฏิบัติงาน ประกอบด้วย เสื้อกันหนาวมอบให้แก่เด็กในพื้นที่โครงการฯ จำนวน 22 ตัว ถุงพระราชทานมอบให้แก่ราษฎรในพื้นที่โครงการฯ จำนวน 180 ถุง และผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 45 ถุง โอกาสนี้ องคมนตรี ได้พบปะพูดคุยเยี่ยมเยียนราษฎร รับฟังบรรยายสรุปและเยี่ยมชมผลการดำเนินงานโครงการ

สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงฯ บ้านเสาแดง ได้น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยส่งเสริมการทำการเกษตรอย่างถูกวิธีในพื้นที่จำกัด แต่ให้ผลผลิตเพียงพอต่อการเลี้ยงดูครอบครัว สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ป่าเพื่อหยุดยั้งการบุกรุกแผ้วถางป่าขยายพื้นที่ทำกิน ภายใต้การดำเนินงานของโครงการโดย กปร. ให้การสนับสนุนงบประมาณและดำเนินการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง จากความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและความร่วมใจของราษฎร ทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทั้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ป่าที่เสื่อมโทรมได้รับการฟื้นฟูกลับคืนสู่สภาพป่าสมบูรณ์ จำนวน 3,680 ไร่ และเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า เช่น ชะนี ไก่ป่า ไก่ฟ้าหางลายขวาง หมูป่า และนกชนิดต่าง ๆ ชุมชนมีความมั่นคงและปลอดยาเสพติด

ช่วงบ่าย องคมนตรีและคณะ เดินทางไปยังสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ดอยอมพาย ตำบลปางหินฝน อำเภอแม่แจ่ม พร้อมกับเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรและผู้ปฏิบัติงาน ประกอบด้วย เสื้อกันหนาวมอบให้แก่เด็กในพื้นที่โครงการฯ จำนวน 39 ตัว ถุงพระราชทานมอบให้แก่ราษฎรในพื้นที่โครงการฯ จำนวน 82 ถุง และผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 43 ถุง เพื่อบรรเทาความหนาวเย็นจากสภาพอากาศ พร้อมกับติดตามการดำเนินงาน และร่วมปลูกต้นไม้เพื่อสร้างความชุ่มชื้นให้แก่พื้นที่ต่อไป

สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงฯ ดอยอมพาย เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2546 โดยจัดทำแปลงสาธิตการทำการเกษตร ปลูกพืชผักต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่โดยเฉพาะพืชเมืองหนาวที่ถูกต้องตามหลักทฤษฎีของการเกษตร โดยจ้างแรงงานจากราษฎรในพื้นที่ เพื่อลดการทำไร่หมุนเวียน ซึ่งนอกจากจะได้รับค่าจ้างในขณะเดียวกันราษฎรก็ได้รับความรู้ในการปลูกพืชชนิดต่าง ๆ นอกจากนี้ยังส่งเสริมการปลูกกาแฟ เสาวรส พลับ การเลี้ยงหมูหลุม รวมถึงการทำนาขั้นบันไดเพื่อให้มีผลผลิตเพียงพอต่อการบริโภคในครัวเรือน ราษฎรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความร่วมมือในการพัฒนาด้านต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง และเห็นความสำคัญของผืนป่าโดยคืนพื้นที่ป่าบริเวณที่ตั้งโครงการและพื้นที่ใกล้เคียง จำนวน 3,685 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่แปลงปลูกป่า จำนวน 1,050 ไร่

ที่มา :กองประชาสัมพันธ์ / สำนักงาน กปร.