วันเสาร์, มิถุนายน 22, 2024
Latest:
-ข่าวพระราชสำนัก

องคมนตรีตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สนองพระราชดำริ สืบสาน รักษา ต่อยอด ในรัชกาลที่ 10

เมื่อวันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมด้วยนายปวัตร์ นวะมะรัตน รองเลขาธิการ กปร. และคณะอนุกรรมการฯ เดินทางมาที่จังหวัดตาก ติดตามผลการดำเนินงาน และผลสัมฤทธิ์ของโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราโชบาย ให้คณะกรรมการฯ ติดตาม เร่งรัด และขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อสร้างประโยชน์สุขให้แก่ราษฎร ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีความมั่นคงยิ่งขึ้น

จากนั้น เวลา 09.30 น.องคมนตรี และคณะฯ เดินทางไปยังโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยคลองไม้แดงพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอสามเงา จังหวัดตาก รับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานสนองพระราชดำริ พร้อมกับพบปะเยี่ยมเยียนราษฎร และเยี่ยมชมผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการน้ำ ของโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยคลองไม้แดงพร้อมระบบส่งน้ำฯ ซึ่งเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 ตามที่ นายทิน จันทะบุรี ประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำบ้านท่าไผ่ หมู่ที่ 3 ตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา จังหวัดตาก และคณะ ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยคลองไม้แดงพร้อมระบบส่งน้ำ เพื่อช่วยราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ำสำหรับทำการเกษตรและการอุปโภคบริโภค

ทั้งนี้ สำนักงาน กปร.ได้ประสานให้กรมชลประทานก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก ความจุประมาณ 1,026,000 ลูกบาศก์เมตร พร้อมระบบท่อส่งน้ำท่อส่งน้ำ PVC โดยดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ และระบบส่งน้ำแล้วเสร็จ เมื่อเดือนกรกฎาคม 2563 ทำให้ราษฎรบ้านท่าไผ่ หมู่ที่ 3 ตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา จำนวน 285 ครัวเรือน มีแหล่งน้ำในการอุปโภคบริโภค นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้แก่พื้นที่การเกษตรในช่วงฤดูฝนประมาณ 2,500 ไร่ และช่วงฤดูแล้งประมาณ 400 ไร่

ต่อมาในช่วงบ่าย คณะฯ เดินทางไปยังโครงการปรับปรุงโรงสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำหน่วยสูบน้ำที่ 10 อำเภอสามเงา จังหวัดตาก โอกาสนี้ ได้รับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินสนองพระราชดำริ พร้อมกับพบปะเยี่ยมเยียนราษฎร และเยี่ยมชมผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการน้ำ ของโครงการปรับปรุงโรงสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำฯ ซึ่งเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2558 ตามที่นายสุภศักดิ์ โพศรี ได้ขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อช่วยเหลือราษฎรตำบลสามเงา ตำบลย่านรี และตำบลวังหมัน อำเภอสามเงา ซึ่งขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร

ทั้งนี้ สำนักงาน กปร.ประสานให้กรมชลประทานก่อสร้างโรงสูบน้ำใหม่โดยปรับระดับหัวกะโหลกสูบน้ำลงพร้อมเปลี่ยนเครื่องสูบน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสูบน้ำ สำหรับระบบส่งน้ำได้ใช้ระบบคลองส่งน้ำเดิม และได้ดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ พร้อมระบบส่งน้ำแล้วเสร็จ เมื่อเดือนกรกฎาคม 2563 ทำให้ราษฎรในพื้นที่จำนวน 869 ครัวเรือน จำนวน 2,000 ไร่ มีน้ำอุปโภคบริโภค และประกอบอาชีพได้ตลอดทั้งปี.