วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 18, 2024
Latest:
-ชุมชน-สังคมพม.

บ้านเฟื่องฟ้าโชว์ผลงาน “เก้าอี้ลังกระดาษ” คว้ารางวัลบริการภาครัฐ ระดับดีเด่น “นวัตกรรมการบริการ”(ชมคลิปการทำเก้าอี้ฯ)

             นางสาวอณิรา ธินนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานเปิด “กิจกรรมแสดงผลงานนวัตกรรม เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ” พร้อมชมสาธิตวิธีทำและวิธีการใช้เก้าอี้ลังกระดาษ (Cardboard chair) ซึ่งเป็นผลงานที่ได้รับรางวัลบริการภาครัฐ ระดับดีเด่น ประเภทนวัตกรรมการบริการ จากสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า จังหวัดนนทบุรี หน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) โดยมีวิทยากรและเจ้าหน้าที่ จากสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเพื่องฟ้า บรรรยายให้ความรู้ พร้อมด้วย สมาคมส่งเสริมศักยภาพบุคคลบกพร่องทางการเรียนรู้แห่งประเทศไทย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัด พก. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร 60 ปี บ้านราชวิถี กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรุงเทพมหานคร

            นางสาวอณิรา กล่าวว่า สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 มาตรา 20 ได้กำหนดให้คนพิการมีสิทธิเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิ่งอำนวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะ ตลอดจนสวัสดิการและความช่วยเหลืออื่นใด ทั้งในด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ การจัดการศึกษาการส่งเสริมอาชีพ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ตลอดจนการเข้าถึงนโยบาย แผนงาน โครงการ ข้อมูลข่าวสาร บริการสาธารณะ เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก เบี้ยความพิการ เป็นต้น ประกอบกับแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560 – 2564 ได้กำหนดวิสัยทัศน์ให้คนพิการเข้าถึงสิทธิอย่างแท้จริง ดำรงชีวิตอิสระในสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอย่างยั่งยืน ภายใต้ยุทธศาสตร์แห่งความเท่าเทียม (EQUAL)

            นางสาวอณิรา กล่าวต่อไปว่า สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า จังหวัดนนทบุรี เป็นหน่วยงานในสังกัด พก. ที่ให้การอุปการะเด็กอ่อนพิการทุกประเภททั้งชายและหญิง อายุแรกเกิดถึง 7 ปี จากทั่วประเทศที่ประสบปัญหาเดือดร้อน โดยให้การเลี้ยงดู ฟื้นฟู พัฒนาเด็กพิการอย่างรอบด้าน ให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ตามสภาพความพิการ ปัจจุบันมีเด็กพิการอยู่ในความอุปการะ จำนวนทั้งสิ้น 379 คน เพศชาย 239 คน เพศหญิง 140 คน ในจำนวนนี้เป็นเด็กพิการซ้ำซ้อนที่มีความบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ทั้งนี้ พก. ได้ร่วมขอรับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ ส่งผลงานประดิษฐ์ “เก้าอี้ลังกระดาษ (Cardboard Chair)” โดยจากผลงานดังกล่าว ได้รับรางวัลบริการภาครัฐ ระดับดีเด่น ประเภทนวัตกรรมการบริการ ดังนั้น ในวันนี้จึงเป็น “กิจกรรมแสดงผลงานนวัตกรรม เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ” เป็นการจัดแสดงผลงานนวัตกรรมเก้าอี้ลังกระดาษ ของสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า ได้รับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประเภทนวัตกรรมบริการ ระดับดีเด่น ประจำปี 2562 จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ซึ่งการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์รางวัลนวัตกรรม และสร้างการรับรู้ถึงประโยชน์ของผลงานนวัตกรรมเก้าอี้ลังกระดาษ ที่สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กพิการได้ดี ซึ่งการจัดกิจกรรมเป็นการสาธิตและฝึกภาคปฏิบัติให้กับผู้ที่สนใจได้ฝึกทำเก้าอี้ลังกระดาษและนำนวัตกรรมไปใช้กับคนพิการได้จริง พร้อมขยายผลรางวัลนวัตกรรมต่อสาธารณชนและชุมชนอีกด้วย

            สำหรับ “เก้าอี้ลังกระดาษ (Cardboard Chair)” ของสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า พก. จัดทำขึ้น เพื่อให้เด็กพิการซ้ำซ้อนนอนติดเตียงที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ตัวเองได้ ได้มีโอกาสนั่งบนเก้าอี้ที่มีการออกแบบให้เหมาะสมกับสรีระของเด็กแต่ละคน อุปกรณ์นี้มีต้นทุนการผลิตเพียง 400 บาท มีน้ำหนักเบาเพียง 2 – 3 กิโลกรัม สามารถรองรับน้ำหนักของเด็กได้เป็นอย่างดี มีเข็มขัดรัดเอวไว้กับเก้าอี้ ช่วยสร้างการพัฒนาทางร่างกาย จนอาจส่งผลให้สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในอนาคต ผลการดำเนินการพบว่าร้อยละ 100 ของเด็กที่นั่ง มีองศาการเคลื่อนไหวของคอดีขึ้น การเกิดแผลกดทับที่ปุ่มกระดูกมีพัฒนาการดีขึ้น การเกิดกระดูกสันหลังคดมีพัฒนาการที่ดีขึ้น เด็กสามารถชันคอตั้งขึ้นได้เองทั้งในท่าก้มคอและเงยคอ ส่งผลต่อกล้ามเนื้อช่องปากและใบหน้าของเด็กขยับได้ง่ายขึ้นร้อยละ 92 รวมทั้งได้รับความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่และผู้ปกครองเด็ก ทั้งด้านความสุขของเด็กเมื่อได้นั่งเก้าอี้ ความปลอดภัย และความสะดวกในการดูแลและเก็บรักษา นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรร่วมกับคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมด้วย


ชมคลืปสาธิตการทำ “เก้าอี้ลังกระดาษ” ที่นี่⇓