วันศุกร์, กรกฎาคม 12, 2024
Latest:
-การศึกษาชุมชน-สังคม

สำนักงาน  กปร.ชวนน้องๆ ระดับอุดมศึกษา ร่วมเรียนรู้ สืบสาน ปณิธานของพ่อ

           สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ(สำนักงาน กปร.) ขอเชิญชวนเยาวชนระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ สมัครเข้าร่วม “โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp)”  รุ่นที่ 10 ภายใต้หัวข้อ “เยาวชนอาสาอนุรักษ์ผืนป่า พัฒนาสายน้ำ  สร้างอาชีพอย่างยั่งยืน” ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 17-23 กุมภาพันธ์ 2563  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจและแนวพระราชดำริการพัฒนา ไปสู่เยาวชนให้ได้รับรู้ รับทราบถึงแนวทางการพัฒนาที่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานไว้ และเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ไปสู่เยาวชน นิสิต นักศึกษา จากสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ

            ผู้เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนรู้งาน สืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp)”  รุ่นที่ 10  จะร่วมเรียนรู้แนวพระราชดำริในการพัฒนาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทั้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมีรูปแบบการพัฒนาต้นทางคือป่าไม้ ปลายทางคือประมง ระหว่างทางคือเกษตรกรรม รวมถึงการดำเนินงานของโครงการศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งเป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับความรู้ทั้งภาคทฤษฎี และการฝึกปฏิบัติ ซึ่งเป็นการบูรณาการผสมผสานกับการเรียนรู้จากพื้นที่จริง และเป็นการจุดประกายความคิดที่จะนำผลสำเร็จของโครงการฯ ไปประยุกต์ได้จริง ทั้งต่อการศึกษาและการดำรงชีวิตให้บังเกิดความมั่นคงและยั่งยืนในสังคมสืบไป

            เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ จะได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมภาคทฤษฎี ได้แก่ ฟังบรรยายพิเศษและให้ความรู้เกี่ยวกับแนวพระราชดำริ การสนองพระราชดำริ หลักการทรงงาน การประยุกต์ใช้และการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การเป็นมัคคุเทศก์ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รวมถึงการผลิตสื่อเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จากผู้มากประสบการณ์ จากนั้นจะเข้าสู่กิจกรรมภาคปฏิบัติ จิตอาสาตามแนวพระราชดำริ โดยเยาวชนนำความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ ไปพัฒนาสถานที่ต่างๆ ให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมอย่างยั่งยืน

            การเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริงในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ แบบเจาะลึกให้เข้าใจ ถึงแนวพระราชดำริ และสามารถนำไปต่อยอดขยายผลได้ การเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติกับบุคคลต้นแบบที่สร้างแรงบันดาลใจในการที่จะร่วมสืบสานแนวพระราชดำริให้บังเกิดผลต่อไปในอนาคต และกิจกรรมถอดบทเรียน จะเป็นการนำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่สร้างสรรค์ กิจกรรมสันทนาการ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทำให้ให้เกิดการมีส่วนร่วมเน้นความรู้รัก สามัคคี และเกื้อกูลกันในการปฏิบัติงานเป็นทีม รวมทั้งการเสวนาพิเศษหัวข้อ “คนบันดาลใจ” โดย อเล็กซ์ เรนเดลล์ นักแสดงหนุ่มผู้ก่อตั้งและลงมือสร้างค่ายสิ่งแวดล้อมศึกษาสำหรับเยาวชนอีกด้วย

            นอกจากนี้ หลังจากเข้าค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ  RDPB Camp รุ่นที่ 10 แล้ว จะมีการจัดกิจกรรมประกวดเยาวชนอาสา สานต่อพระราชดำริ ภายใต้หัวข้อ “เยาวชนอาสาอนุรักษ์ผืนป่า พัฒนาสายน้ำสร้างอาชีพอย่างยั่งยืน” เป็นการประกวดผลงานการน้อมนำแนวพระราชดำริไปประยุกต์ใช้อย่างเป็นรูปธรรม  โดยเยาวชนจะได้นำแนวคิดและความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการฯ ไปพัฒนาต่อยอดหรือเพิ่มเติมโครงการของทีม ซึ่งรูปแบบโครงการที่เยาวชนส่งเข้ามาประกวดครั้งนี้ จะต้องไม่ใช่โครงการเดิมที่รุ่นพี่ในสถาบันเดียวกัน เคยส่งเข้าประกวด เพื่อรับถ้วยรางวัล“เยาวชนอาสา สานต่อพระราชดำริ” พร้อมทุนการศึกษา  รวมเป็นรางวัลมูลค่าทั้งสิ้นกว่า 200,000 บาท

            สำหรับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าร่วมโครงการฯ จะต้องเป็นผู้ที่ศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า อายุระหว่าง 18-25 ปี จากสถาบันการศึกษาทุกภูมิภาคทั่วประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 80 คน แบ่งเป็นทีมละ 4 คน ต่อสถาบันการศึกษา รวมจำนวนไม่น้อยกว่า 20 ทีม พร้อมทั้งสามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 17 – 23 กุมภาพันธ์ 2563 และจะต้องเป็นเยาวชนที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการ “ค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp)” รุ่นที่ 1-9 ของสำนักงานกปร. เพื่อให้เยาวชนได้เข้ามาเรียนรู้แนวพระราช ดำริและผลสำเร็จในการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ หรือศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ

            ผู้ที่สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ หรือ  RDPB Camp สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  เวบไซต์  www.rdpb.go.th  สอบถามเพิ่มเติม สำนักงาน กปร.  โทรศัพท์ 0-2447-8500 – 6 ต่อ 118   สมัครได้ตั้งแต่วันนี้  – 31 มกราคมนี้