วันเสาร์, มิถุนายน 22, 2024
Latest:
-Labourรอบกรุง

ปลัดแรงงาน ประชุมร่วมภาครัฐ/เอกชน ขับเคลื่อนการขยายตลาดแรงงานไทยไปต่างประเทศ

กทม.(4 กุมภาพันธ์ 2565) ที่ห้องประชุมเทียน อัชกุล ชั้น 10 กรมการจัดหางาน อาคารกระทรวงแรงงาน นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานขยายตลาดแรงงานไทยไปต่างประเทศ ครั้งที่ 1/2565 พิจารณากำหนดแนวทางในการส่งเสริมความร่วมมือด้านแรงงาน การขยายตลาดแรงงาน และการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของแรงงานที่เดินทางไปทำงานต่างประเทศ รวมทั้งกำหนดแนวทางการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพแรงงานไทยให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในต่างประเทศ

นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ กล่าวว่า นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีนโยบายผลักดันการส่งออกแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศเป็นจำนวนมาก เพื่อส่งเสริมให้แรงงานไทยมีงานทำ และฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศให้ดีขึ้น สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการแก้ปัญหาการว่างงาน ส่งเสริมการมีงานทำ ให้มีทางเลือกของคนไทย

การออกไปทำงานต่างประเทศ ไม่เพียงแค่ส่งเงินกลับมา แต่เป็นการนำวิทยาการ ทักษะฝีมือ ในเทคโนโลยีใหม่ๆ กลับมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศด้วย ทั้งนี้ แรงงานไทยเป็นที่ต้องการของนายจ้างต่างประเทศ เนื่องจากแรงงานไทยมีวินัยในการทำงานและมีทักษะฝีมือดี ประกอบกับประเทศไทยมีการบริหารจัดการเรื่องการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้เป็นอย่างดี

ด้านนางสาวอรัญญา สกุลโกศล นายกสมาคมการจัดหางานไทยไปต่างประเทศ กล่าวว่า สมาคมการจัดหางานไทยไปต่างประเทศและภาคเอกชน ขอขอบคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานที่สนับสนุนให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานขยายตลาดแรงงานไทยไปต่างประเทศ

ในครั้งนี้ ทางสมาคมฯ พร้อมรับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และให้ความร่วมมือในการทำงานควบคู่กับรัฐบาล เพื่อเปิดตลาดแรงงานไทยไปทำงานในต่างประเทศ ซึ่งที่ผ่านมา มีหลายประเทศให้ความสนใจแรงงานไทยเป็นจำนวนมาก.