-CentralLocal-news

สธ.ลุยเมืองนนท์ รณรงค์ชุมชนปลอดยุงลาย ลดป่วย ลดตายจากไข้เลือดออก

ที่ศูนย์ศักยภาพหมู่บ้านรัตนาธิเบศร์ ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี (10 มกราคม 2563) นายเรวัต อารีรอบ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานกิจกรรม “รณรงค์ชุมชนปลอดยุงลาย จังหวัดนนทบุรี” โดยมีผู้บริหารจากกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี (สคร.4 สระบุรี) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี เทศบาลเมืองบางรักพัฒนา ประชาชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และภาคีเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ร่วมกิจกรรมดังกล่าว

สำหรับกิจกรรมรณรงค์ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักในการมีส่วนร่วมในการป้องกันและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพและสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ประชาชนในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ในชุมชนของตนเอง

โดยเฉพาะ อสม. ที่มีบทบาทสำคัญในการเคาะประตูบ้านเพื่อสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ซึ่งผู้นำชุมชน ประชาชน และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในพื้นที่ ร่วมเป็นพลังชุมชนขับเคลื่อนป้องกันและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายด้วยวิธีที่เหมาะสม สอดคล้องกับบริบทของชุมชน เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย ลดป่วย ลดตาย ตามเป้าหมายในพื้นที่ต่อไป.