-ข่าวพระราชสำนัก

องคมนตรี ติดตามความก้าวหน้าโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริดอยดำ

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 11.00 น.นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมคณะที่ปรึกษา เดินทางไปติดตามความก้าวหน้าโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริดอยดำ ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ โอกาสนี้ ได้มอบเสื้อกันหนาวจำนวน 11 ตัว จากผู้มีจิตศรัทธา ให้แก่เด็กนักเรียนบ้านดอยดำ เพื่อใช้ประโยชน์ในการป้องกันความหนาวเย็น

จากนั้น องคมนตรี และคณะรับฟังบรรยายสรุปถึงผลสัมฤทธิ์จากการสนองพระราชดำริในโครงการ บ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริดอยดำ

ด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงห่วงใยสถานการณ์ชายแดน และปัญหายาเสพติด จึงได้พระราชทานพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการ “บ้านเล็กในป่าใหญ่” ขึ้นเมื่อปี 2545 โดยคัดเลือกราษฎรยากจนที่ไม่มีที่ทำกิน ไม่มีที่อยู่อาศัย และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พัฒนาคุณภาพชีวิต โดยสร้างบ้านพัก จัดที่ดินทำกินให้มีอาหารบริโภคและมีรายได้เลี้ยงครอบครัว ในขณะเดียวกัน ให้ทำหน้าที่ในการดูแล รักษา และปลูกป่าฟื้นฟูพื้นที่ต้นน้ำลำธารในพื้นที่ดอยดำและพื้นที่ใกล้ เคียง พร้อมกับให้ทำหน้าที่เสมือนยามเฝ้าระวังชายแดน ด้วย และได้มีพระราชดำรัสให้นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ติดตาม ตรวจเยี่ยมและให้ข้อแนะนำในการดำเนินงานสนับสนุนโครงการฯ ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการติดตามอย่างต่อเนื่อง จำนวน 9 ครั้ง นับตั้งแต่ปี 2550 ถึงปัจจุบัน

ผลสัมฤทธิ์จากการพัฒนาหลังจากที่ได้ดำเนินการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูสภาพพื้นที่ที่มีความเสื่อมโทรม เกิดการทดแทนทางธรรมชาติ (Succession) ทำให้สภาพป่ากลับมามีความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งจากข้อมูลการศึกษาเปรียบเทียบโครงสร้างของป่าธรรมชาติและป่าปลูก พบว่า ป่าปลูกมีความหลากหลายทางชีวภาพใกล้เคียงกับป่าธรรมชาติ และสามารถฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรมได้ทั้งหมด 3,850 ไร่ นอกจากนี้ ราษฎรที่อยู่ในโครงการซึ่งเป็นชนเผ่าลีซอ เผ่ามูเซอ และเผ่าอาข่า มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น จากการปลูกข้าวที่ให้ผลผลิตถึง 11,600 กิโลกรัม ในพื้นที่ 36 ไร่ เพียงพอต่อการบริโภคในครัวเรือน และเหลือขายมีรายได้ประมาณ 5,733 บาทต่อครัวเรือน อีกทั้งยังมีรายได้จากงานศิลปาชีพ การเกษตรปลูกพืชผัก ขิง พริก มันเทศ เผือก กาแฟ การเลี้ยงสัตว์ ไก่ สุกร โค อีกด้วย

ต่อมาองคมนตรี และคณะฯ ได้เยี่ยมชมการเลี้ยงปลาสเตอร์เจียน และปลาเรนโบว์เทราต์ รวมทั้งชมการผลิตไข่ปลาคาเวียร์ ซึ่งสามารถเจริญเติบโตและมีคุณภาพ เป็นอย่างดีเยี่ยมนับเป็นการสร้างรายได้และเพิ่มมูลค่าให้กับโครงการได้อีกทางหนึ่งด้วย