วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 13, 2024
Latest:
-Local-newsข่าวแดนอิสาน

ประชุมคณะทำงานย่อยจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก จ.อุดรธานี พ.ศ.2569 ติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมพื้นที่จัดงาน

ที่ ห้องประชุมสำนักงานที่ดิน จ.อุดรธานี (15 มี.ค.2567) เวลา 13.30 น. นายณัฐพงศ์ คำวงศ์ปิน รอง ผวจ.อุดรธานี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานย่อยจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก จ.อุดรธานี พ.ศ.2569 ครั้งที่ 2/2567 โดยมี เจ้าพนักงานที่ดิน จ.อุดรธานี และหัวหน้าส่วนราชการ คณะทำงานย่อยฯ เข้าร่วมประชุม

ระเบียบวาระที่สำคัญ ประกอบด้วย

ระเบียบวาระ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ผวจ.อุดรธานี ในฐานะประธานคณะทำงานอำนวยการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก จ.อุดรธานี พ.ศ.2569 ได้มีคำสั่งแต่ตั้งคณะทำงานย่อยจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก จ.อุดรธานี พ.ศ.2569 เพื่อดำเนินการสนับสนุนการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ จ.อุดรธานีโดยศูนย์เตรียมความพร้อมงานมหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานี พ.ศ.2569 ได้ประชุมคณะทำงานและเลขานุการ คณะทำงานย่อยจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก จ.อุดรธานี พ.ศ.2569 (ทุกคณะ) เมื่อวันที่ 13 พ.ย.2566 เพื่อติดตามการขับเคลื่อนการเตรียมการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก จ.อุดรธานี พ.ศ.2569 ของคณะทำงานย่อย (12 คณะ) และได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนการเตรียมการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก จ.อุดรธานี พ.ศ.2569 โดยให้คณะทำงานและเลขานุการ คณะทำงานย่อยจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกฯ ทุกคณะ จัดประชุม เป็นประจำทุกเดือน พร้อมแจ้งให้ศูนย์เตรียมความพร้อมงานมหกรรมพืชสวนโลก จ.อุดรธานี พ.ศ.2569 เพื่อรวบรวมข้อมูลนำเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ทราบต่อไป

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะทำงานย่อยจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก จ.อุดรธานี พ.ศ.2569 ครั้งที่ 1/2567 วันที่ 10 ม.ค.2567 ณ ห้องประชุม สนง.ที่ดิน จ.อุดรธานี

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องติดตามความคืบหน้าด้านการเตรียมความพร้อมพื้นที่จัดงาน ได้แก่ ความคืบหน้าการขอใช้และขอถอนสภาพ ตามมาตรา 9 และ มาตรา 8 วรรคสอง (1) แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ความคืบหน้าการขออนุญาตใช้ที่ดินของการรถไฟเพื่อสร้างทางเข้า-ออก เข้าสู่พื้นที่จัดงานมหกรรมพืชสวนโลก และ ความคืบหน้าการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องค่าตอบแทนและงบประมาณในการขอใช้พื้นที่จัดงานมหกรรมพืชสวนโลก จ.อุดรธานี พ.ศ.2569 การขอผ่อนผันการชำระค่ตอบแทนตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ