-Local-newsข่าวแดนอิสาน

รอง ผบช.ภ.3 ตรวจเยี่ยม สภ.กาบเชิง-นางรอง มอบนโยบายยกระดับการให้บริการประชาชน

สุรินทร์ (12 ธ.ค. 62) เมื่อเวลา 12.15 น. พล.ต.ต.อัคราเดช พิมลศรี รอง ผบช.ภ.3 (หน.สส) / สุระ6 ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม สภ.กาบเชิง โดยมี พ.ต.อ.สุจริต ปาณเล็ก รอง ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ , พ.ต.อ.จุลฑะ จันทน ผกก.สภ.กาบเชิง , พ.อ.ภาคภูมิ นภากาศ รอง ผบ.ฉก.2,พ.ต.ท.ฐิตวันต์ อาจธรรม รอง ผกก.ตม.กาบเชิง,พ.ต.ท.สุรัตน์ คลายทุกข์ สวญ.สภ.สะเดา,ว่าที่ ร.ต.สกุล แสนมั่น ปลัดอาวุโสอำเภอกาบเชิง,ร.ท.มานพ สีสัมพันธ์ หน.ฝกร.ฉก.2,ร.ต.เกษม อยู่ยิ่ง ศพชด.สุรินทร์ ,ว่าที่ ร.ต.สังคม สันติภพ ศฝช.สุรินทร์,นายสัญชัย หวังชูชอบ ปศุสัตว์ อ.กาบเชิง/ประธาน กกต.ตร. สภ.กาบเชิง,ด.ต.ชัยสิทธิ์ สำราญ รองนายกฯ ทต.กาบเชิง ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรกาบเชิง รอรับการตรวจเยี่ยม

จากนั้น เวลา15.30 น. เพล.ต.ต.อัคราเดช พิมลศรี รอง ผบช.ภ.3 ได้ดินทางมาตรวจเยี่ยม สภ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ โดยมี พ.ต.อ.ภควัต ธรรมดี ผกก.สภ.นางรอง ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรนางรอง รอรับการตรวจเยี่ยม

ทั้งนี้ พล.ต.ต.อัคราเดช พิมลศรี รอง ผบช.ภ.3 (หน.สส) / สุระ6 ได้กำชับการปฏิบัติหน้าที่ และปฏิบัติตามข้อสั่งการ ดังนี้
– ให้ดำเนินการตามนโยบาย ตร. และ ภ.3 อย่างเคร่งครัด
– ให้ดำเนินการตามนโยบายการยกระดับการให้บริการประชาชน
– เน้นเรื่องการทำจิตอาสา เข้าไปช่วยเหลือประชาชน
– การเก็บร่วมรวมข้อมูลท้องถิ่น ข้อมูลบุคคล ข้อมูลสถานที่ การนำเทคโนโลยีมาช่วยในการทำงาน ต้องเป็นปัจจุบัน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการสืบสวนสอบสวน
-การจัดทำแผนผังและการรวบรวมพยานหลักฐานจากกล้องวิดีโอวงจรปิด
– การตรวจสอบและประชาสัมพันธ์ สถานที่ให้บริการอินเตอร์เน็ต เพื่อเป็นข้อมูลในการติดตามหาผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับ fake news
– เน้นย้ำ ผู้บังคับบัญชาดูแลความเป็นอยู่ของผู้ใต้บังคับบัญชา เอาใจใส่ความเป็นอยู่อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะพนักงานสอบสวน
– การปฏิบัติตามระเบียบตำรวจว่าด้วยการปฏิบัติตนของข้าราชการตำรวจเมื่อเเต่งเครื่องแบบ ปี พ.ศ.2561 และเน้นย้ำเรื่องระเบียบวินัย
– ให้รักษาความสะอาดของอาคารสถานที่
– การพัฒนาความรู้ของข้าราชการตำรวจในด้านต่างๆ
– การปฏิบัติหน้าที่ตามหลักยุทธวิธี
– กวดขันป้องกันปราบปราม จับกุม การแข่งขันรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ในทางสาธารณะ เพื่อป้องกัน การมั่วสุม และก่อความเดือดร้อนรำคาญต่อประชาชน
-ให้หัวหน้าสถานีประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่แบบบูรณาการ ให้มีภาวะผู้นำ กล้ายืนหยัดในความถูกต้องชอบธรรมและกล้ารับผิดชอบและให้ปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความชอบธรรมและเมตตาธรรม
– การเตรียมการวางแผนด้านการป้องกันอาชญากรรมและการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในช่วงเทศกาลปีใหม่ การจัดทำแผนเผชิญเหตุ
– การเตรียมการวางแผนรับมือภัยแล้ง
– กำชับข้อสังการ ตร. เรื่องคดีเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ ให้ปฏิบัติตามคำสั่งที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. หนังสือ สำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ 0031.212/03721 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2552 เรื่อง กำชับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการตรวจค้นจับกุมคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
2. หนังสือ สำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ 0007.27/4330 ลงวันที่ 26 กันยายน 2555 เรื่อง แนวทางปฏิบัติของ เจ้าพนักงานตำรวจในการดำเนินคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
-เรื่องการป้องกันและปราบปรามความผิดเกี่ยวกับอบายมุขและการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่ เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ และสถานที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาหรือหอพักในบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาให้ปฏิบัติตามคำสั่งที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 234/2558 ลงวันที่ 27 เม.ย. 58 เรื่อง การพิจารณาเจ้าหน้าที่ตำรวจที่บกพร่องในการป้องกันและปราบปรามอบายมุข
2. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 ลงวันที่ 22 ก.ค. 58 เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทาง และการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ
3. วิทยุสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ 0001(ศปก.ตร.)/126 ลงวันที่ 24 ก.ค. 58 ให้กวดขันป้องกันการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทาง และการกระทำที่มีลักษณะเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการแข่งขันรถในทางรวม ทั้งการกระทำความผิดของสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ สถานที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาหรือหอพักในบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง