-Healthy

สธ. ให้บริการตรวจสุขภาพ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้กาฬหลังแอ่น-ไข้หวัดใหญ่แก่ผู้แสวงบุญพิธีฮัจย์

         ที่ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ  กรุงเทพมหานคร ใอวันที่ 18 ก.พ. นายแพทย์ธวัช สุนทราจารย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์  รองอธิบดีกรมควบคุมโรค นายอรุณ บุญชม ผู้แทนจุฬาราชมนตรี  อับดุลอิลาห์ อัลชุอัยบี อุปทูตซาอุดิอาระเบีย ประจำประเทศไทย  พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีเปิดโครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคติดต่อแก่ชาวไทยมุสลิมที่ไปแสวงบุญ ณ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ปี 2562  โดยในวันนี้มีผู้มารับบริการฉีดวัคซีน ประมาณ 1,500 คน

            นายแพทย์ธวัช สุนทราจารย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ในแต่ละปีจะมีผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม ประมาณ 2-3 ล้านคน เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ในจำนวนนี้เป็นชาวไทยมุสลิม จำนวน 13,000 คน ซึ่งประเทศซาอุดิอาระเบีย ได้กำหนดให้ผู้ที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ต้องฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้กาฬหลังแอ่น ก่อนเดินทางเข้าประเทศ  โดยกระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายให้ฉีดวัคซีนไข้กาฬหลังแอ่น และเพิ่มวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ พร้อมทั้งตรวจสุขภาพให้กับผู้แสวงบุญทุกคน รวมถึงได้จัดระบบดูแลสุขภาพพี่น้องชาวไทยมุสลิมที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ตั้งแต่การเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพก่อนการเดินทาง ระหว่างการเดินทาง และหลังการเดินทาง นอกจากนี้ ในปีนี้ได้มีการเตรียมระบบฐานข้อมูลด้านสุขภาพของผู้แสวงบุญ เพื่อการเฝ้าระวังและติดตาม โดยจะรายงานสถานะสุขภาพแบบ Real time และมีสมุดวัคซีนที่สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้

            สำหรับแนวทางในการดูแลสุขภาพผู้เดินทางไปแสวงบุญ ดังนี้  

            1.ก่อนเดินทาง ให้บริการตรวจสุขภาพและประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพโดยหน่วยบริการสาธารณสุขและทีมหมอครอบครัว พร้อมให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้กาฬหลังแอ่น และวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ทั่วประเทศ ฟรี และออกเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรค(เล่มเหลือง) 

            2.ขณะอยู่ในประเทศซาอุดิอาระเบีย จัดส่งหน่วยแพทย์พยาบาลของไทย ดูแลสุขภาพอย่างใกล้ชิด 

                3.หลังกลับจากพิธีฮัจย์ จัดให้มีระบบเฝ้าระวังติดตามสุขภาพและโรคติดต่อสำคัญ เช่น โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง เป็นระยะเวลา 30 วัน โดย อสม.ฮัจย์ และทีมหมอครอบครัว เป็นผู้ประสานงานระดับพื้นที่ และสร้างเครือข่ายผู้ประสานงานฮัจย์ หรือมิสเตอร์ฮัจย์ ทั้งในระดับจังหวัด ระดับเขต และระดับประเทศ 

                ด้านนายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์  รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า สำหรับชาวไทยมุสลิมที่จะรับบริการฉีดวัคซีนก่อนเดินทาง สามารถไปรับบริการได้ที่สถานบริการของหน่วยงานรัฐ 14 แห่ง(ดูภาพประกอบ)  ซึ่งขณะนี้ได้มีการจัดเตรียมวัคซีนไว้ให้บริการอย่างเพียงพอแก่ผู้เดินทางไปแสวงบุญที่ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมการศาสนาไว้แล้ว สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422