วันอาทิตย์, กุมภาพันธ์ 25, 2024
Latest:
-การศึกษาชุมชน-สังคม

5 เด็กอาชีวะเข้าชิงประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีน

ดร. บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษ เปิดเผยว่า ได้มอบให้วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีนระดับมัธยมศึกษาครั้งที่ 12 หัวข้อ Learning Chinese, Creating Brighter Future เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักศึกษาอาชีวศึกษา จำนวน 5 คน เข้าร่วมประกวดเป็นตัวแทนของประเทศไทย ในการแข่งขันระดับนานาชาติ ณ ประเทศจีน ซึ่งตัวแทนนักเรียนอาชีวศึกษา 5 คน ที่ชนะการประกวดได้แก่ นางสาวเนตรนภา วรจักร วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง นายณัฐภูมิ แซ่ลิ่ม โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ นางสาวปณิธาน เยโลกุ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย นางสาวปราณี จึ้งจา วิทยาลัยการอาชีพฝาง และนางสาวภัทวรรณ หลี่ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ โดยทั้งหมดจะต้องเข้าชิงชัยกับนักเรียนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ในการประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีนระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 12 หัวข้อ “携手汉语,筑梦未来” (เซี่ย โซว ฮั่น ยู๋, จู เมิง เว่ย หลาย) (Learning Chinese, Creating Brighter Future เลิร์นนิ่ง ไชนีส, ครีเอติ้ง ไบรเทอร์ ฟิวเจอ) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กับสถาบันขงจื่อ สำนักงานใหญ่ประจำประเทศไทย ฝ่ายการศึกษาสถานเอกอัครราชทูตแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) โดยการประกวดแบ่งรูปแบบเป็น การสอบข้อเขียน การกล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อที่จับฉลากได้ และการแสดงความสามารถพิเศษ โดยตัวแทนที่ชนะของประเทศไทย 1 คน จะได้รับถ้วยรางวัล พร้อมประกาศนียบัตร และได้เข้าร่วมการประกวดระดับนานาชาติ ที่สาธารณรัฐประชาชนจีน ทั้งนี้ การประกวดระดับประเทศ ประจำปี 2562 จะจัดขึ้นในวันที่ 2 สิงหาคม 2562 ที่กรุงเทพมหานคร


นายนิวัติ ตังวัฒนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทยปัจจุบันได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว และเป็นที่นิยม จึงมีสถานศึกษาเปิดสอนภาษาจีนอย่างแพร่หลาย และเพิ่มจำนวนมากขึ้น อันเป็นผลมาจากความร่วมมือกันระหว่างกระทรวงศึกษาธิการของทั้งสองประเทศ และได้รับการสนับสนุนจากสาธารณรัฐประชาชนจีนในด้านต่าง ๆ อาทิ สื่อการเรียนการสอน การจัดส่ งครูอาสาสมัครจีนมาสอนในสถานศึกษา เป็นต้น ซึ่ง สอศ. ยังได้ส่งนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์แก่นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาเป็นอย่างยิ่ง และนับเป็นผลดีที่นักเรียนอาชีวศึกษาได้มีโอกาสเข้าประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีนระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 12 นี้ โดย สอศ. ได้คัดเลือกนักเรียนจากสถานศึกษา ในสังกัด ทั่วประเทศ จำนวน 34 คน เข้าร่วมการประกวด จึงถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกฝน ได้แสดงออกถึงการสื่อสารทักษะภาษาจีนที่ดี ส่งผลต่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ การเรียนรู้ภาษาจีนให้ไ ด้มาตรฐาน นักเรียน ได้เข้าร่วมกิจกรรมที่ดี เกิดความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้การสื่อสารภาษาจีนอย่างมีคุณภาพและถูกต้อง มีความกล้าแสดงความรู้ความสามารถ การสื่อสารทักษะภาษาจีน ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทั้งในเวทีระดับประเทศ และสามารถนำไปต่อยอดเพื่อพัฒนาตนเองและนำสู่การพัฒนาประเทศชาติในอนาคตต่อไป


ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานพิธีเปิด คณะกรรมการดำเนินงานการประกวดจากสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ (สมอ.) และผู้จัดการห้องเรียนขงจื่อฝ่ายจีน โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ครูผู้สอนภาษาจีน วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี ศูนย์แลกเปลี่ยนการเรียนการสอนภาษาจีน อาจารย์ประจำวิชาการสอนภาษาจีน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ครูผู้สอนภาษาจีนวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินในครั้งนี้ โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2562 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินท