-LIFESTYLE

ทดสอบผ่าน งาน ‘ไทย ทำ เบสท์ กู๊ดส์ แฟร์ 2019’ คนแห่ชมช้อปสินค้าชุมชนล้นหลาม

     นายจารุพันธ์ จารโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กล่าวถึง “การจัดงาน ‘ไทย ทำ เบสท์ กู๊ดส์ แฟร์ 2019’ ที่จัดขึ้นระหว่าง 12-16 ก.ค. ที่ผ่านมา ณ เมืองสุขสยาม ณ ไอคอนสยาม (ลานเมือง 1-2)ว่า เป็นโครงการที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมให้ความสำคัญเกี่ยวกับเศรษฐกิจฐานราก ในเรื่องของวิสาหกิจชุมชน, ผู้ประกอบการในกลุ่มโอท๊อป หรือพี่น้องเกษตรกรในส่วนภูมิภาค โดยมีแนวคิดว่า จะทำอย่างไรที่จะนำเอาสินค้าชุมชน มาประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน อาทิ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญาชาวบ้านต่างๆ ที่เอามาหล่อหลอม แล้วทำให้สามารถออกสู่ประชาชน โดยบวกกับความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ ออกมาสู่การพัฒนาสินค้าหรือบริการต่างๆ ในชุมชนนั้นๆ

“เราพยายามรักษาวิถีชุมชนเอาไว้ ให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด เช่น ผ้าไหม จากเดิมที่เป็นเพียงผ้าทอ ผ้าผืน ไม่ได้นำเอาการออกแบบ หรือดีไซน์ใส่เข้าไป ก็จะใช้ได้แค่เพียงในท้องถิ่น หรืองานประจำจังหวัด แต่เมื่อเรานำการออกแบบ หรือดีไซน์ใส่เข้าไป สินค้าเหล่านี้ก็สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้มากขึ้น ทำให้สินค้าเหล่านี้สามารถออกสู่ตลาดได้กว้างมากขึ้น การนำเทคโนโลยีเข้าไปใช้ในชุมชน ทำให้สินค้ามีมาตรฐานมากขึ้น ผู้บริโภคเกิดความไว้วางใจ ซึ่งเอกลักษณ์ของสินค้าเหล่านี้ อยู่ที่การใส่จิตวิญญานของผู้ผลิตเข้าไป ทำให้ประชาชนได้สินค้าที่มีคุณภาพ พร้อมๆ กับได้รับความรัก ความห่วงใย ความเอื้ออาทร ไปพร้อมๆ กัน” อธิบดี กสอ. กล่าว

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาและการสร้างโอกาสทางธุรกิจระดับฐานราก โดยเฉพาะการขยายตลาดจากระดับภายในประเทศสู่ตลาดต่างประเทศ ที่มีศักยภาพ สำหรับสินค้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมชุมชน ซึ่งได้มีโครงการที่เหมาะสมสำหรับกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจ ฐานรากผ่านโมเดล 3 P คือ 1. People หรือ การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ 2. Process หรือ การพัฒนาศักยภาพในการผลิต และ 3.Product หรือ การพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์ โดยได้รับมอบหมายให้จัดทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน กิจกรรมการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากสู่สากล ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการชุมชน เพื่อยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ในการขยายช่องทางการตลาดและการจำหน่ายที่เพิ่มขึ้น ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างรายได้ และการพัฒนาธุรกิจในระดับผู้ประกอบการชุมชนให้เจริญเติบโต สามารถแข่งขันได้ในตลาดสากล และเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งและโอกาส ด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีจากภูมิปัญญาท้องถิ่น และทุนทางวัฒนธรรม โดยส่งผลในการสร้างรายได้ของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมชุมชน และเกิดผลดีต่อระบบเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศชาติอย่างยั่งยืน

การจัดงานครั้งนี้ “ผู้ประกอบการไทยทำ” และนำเอาศักยภาพของทุกภาคส่วนมาร่วมกัน โดยคัดเลือกสินค้าคุณภาพมีมาตรฐาน ของทั้ง 4 ภาค มาให้ประชาชนได้เลือก ชม ช้อป ชิม ในงาน Thai thum BEST GOODS FAIR 2019 โดยมีกิจกรรม โซนแหล่งรวมสินค้ามาตรฐานคุณภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกาย, ของใช้ของที่ระลึก, สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร & สปา จาก 4 ภาค, โซน เวทีกิจกรรม แฟชั่นโชว์ ชมการแสดงศิลปวัฒธรรมดนตรีร่วมไทยร่วมสมัย, การจัดแสดงอัตลักษณ์ผ้าเด่นของแต่ละภาค ที่ออกแบบโดยดีไซเนอร์ชื่อดัง