-eastern-newsLocal-news

สัตหีบรวมพลังประกาศสงครามยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

ที่ว่าการอำเภอสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี (26 มิ.ย.62) นายอนุชา อินทศร นายอำเภอสัตหีบ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด ประจำปี 2562พร้อมด้วย ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ประชาชน ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมในพิธี รวมกว่า 2500 คน และมีการอ่านคำปราศัยของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันต่อต้านยาเสพติดโลกอีกด้วย


จากนั้น กลุ่มพลังมวลชน ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน นักเรียน และนักศึกษากว่า 2500 คน ร่วมเดินขบวนถือป้ายประชาสัมพันธ์ต่อต้านและประกาศสงครามกับยาเสพติด รอบตลาดสัตหีบ เพื่อประกาศจุดยืนในการที่จะร่วมต่อต้าน ปราบปรามยาเสพติดให้สิ้นซากหมดไปจากสังคม
จากมติการประชุมสมัชชาใหญ่ องค์การสหประชาชาติ เมื่อเดือนมิถุนายน 2530 ได้กำหนดให้วันที่ 26 มิ.ย. ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกซึ่งประเทศไทยได้ยึดถือปฏิบัติ และยืนยันเจตนารมณ์อย่างแน่วแน่ ที่จะร่วมกับประชาคมโลกในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยมีหน่วยงาน องค์กรภาคีที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ได้ร่วมจัดทำกิจกรรมรณรงค์พิเศษต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2530 จนถึงปัจจุบัน รัฐบาลมีความตั้งใจแน่วแน่ที่จะลดระดับปัญหายาเสพติด เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สำหรับปี 2562 เพื่อให้คนในชาติได้แสดงความจงรักภักดีแด่ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และเนื่องในวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) จึงกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมรณรงค์ภายใต้กรอบแนวคิด มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
นายอนุชา อินทศร กล่าวว่า ปัจจุบันปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่เรื้อรังมานาน และมีแนวโน้นแพร่ระบาดรุนแรง และขยายวงกว้างเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มเด็ก และเยาวชน คือผู้ที่จะเติบโตขึ้นเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต และหากมองในแง่สังคมครอบครัว หากครอบครัวใดที่มีสมาชิกเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ถือได้ว่าเป็นการสูญ เสียสมาชิกในครอบครัว ซึ่งจะกระทบกระเทือนจิตใจต่อคนในครอบครัวอย่างรุนแรง

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี