วันเสาร์, มิถุนายน 22, 2024
Latest:
-ข่าวพระราชสำนัก

องคมนตรีติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ช่วยแก้น้ำท่วม-น้ำแล้งใน จ.ประจวบคีรีขันธ์

เมื่อวันพุธที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลาง พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ เพิ่มเกษร รองเลขาธิการ กปร. และคณะอนุกรรมการฯ ติดตามขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอบางสะพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยรับฟังรายงานสรุปผลการดำเนินงานจากหน่วยงานต่าง ๆ ในการพัฒนาแหล่งน้ำฯ เพื่อสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งได้พระราชทานพระราชดำริไว้เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2547 ณ วังไกลกังวล สรุปความว่า

“…พื้นที่จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จนถึงจังหวัดชุมพร มีปริมาณน้ำในลำห้วยต่าง ๆ เป็นจำนวนมากที่ไหลลงทะเล ให้กรมชลประทานพิจารณาวางแผนสร้างแหล่งเก็บกักน้ำต่าง ๆ ตามความเหมาะสมไว้ใช้ประโยชน์ให้กับราษฎรและเพิ่มช่องระบายน้ำผ่านถนนและคลองระบายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมโดยด่วนต่อไป…”

ต่อมาระหว่างปี 2550-2551กรมชลประทาน จึงดำเนินงานร่วมกันแก้ไขบรรเทาอุทกภัยตามแผนเร่งด่วนโดยการขุดลอกพร้อมก่อสร้างอาคารบังคับน้ำในคลองบางสะพาน ห้วยเขาม้าร้อง และคลองปัตตามัง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำออกสู่ทะเลได้ในระดับหนึ่ง จากนั้นในปี 2555 มีการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการบรรเทาอุทกภัยและบริหารจัดการน้ำพื้นที่อำเภอบางสะพาน แต่เนื่องจากมีผู้คัดค้านจากกลุ่ม NGO กระทั่งเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่เมื่อต้นปี 2560 รัฐบาลจึงสั่งการให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้งพื้นที่อำเภอบางสะพานอย่างยั่งยืน ซึ่งที่ผ่านมาองคมนตรี และคณะฯ ได้ลงพื้นที่ติดตามและขับเคลื่อนโครงการฯ ตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสานโครงการฯ ให้เกิดประโยชน์แก่ราษฎรอย่างกว้างขวางต่อไป

จากการลงพื้นที่ขององคมนตรีและคณะฯ ที่ผ่านมาได้ให้ข้อเสนอแนะปัญหาอุปสรรคต่างๆ ปัจจุบันกรมชลประทานได้ดำเนินการปรับปรุงและก่อสร้างแหล่งเก็บกักน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 6 แห่ง เสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 4 แห่ง คือ การปรับปรุงอ่างเก็บน้ำโป่งสามสิบฯ อ่างเก็บน้ำคลองลอยฯ ฝายทดน้ำห้วยลึกฯ และอ่างเก็บน้ำวังน้ำเขียวฯ

นอกจากนั้นยังได้ขยายคลองระบายน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำอีก 4 สาย ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ 9 แห่ง และปรับปรุงคลองผันน้ำ 3 สาย ความก้าวหน้าการดำเนินงานทั้งโครงการฯ คิดเป็นร้อยละ 25.67

ช่วงบ่ายคณะดินทางไปยังโครงการแก้มลิงห้วยยางแพรกขวาพร้อมอาคารประกอบและระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่ที่ 4 บ้านห้วยมะปรางค์ ตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จากนั้นผู้แทนกรมชลประทานได้รายงานผลการดำเนินงาน สืบเนื่องนายอำนาจ ปานทิพย์ และราษฎร ตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก ขอพระราชทานความช่วยเหลือเนื่องจากขาดแคลนน้ำใช้สำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร

ต่อมาเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักงาน กปร. ได้ประสานการดำเนินงานและพิจารณางบประมาณให้กรมชลประทาน ก่อสร้างแก้มลิงห้วยยางแพรกขวาพร้อมอาคารประกอบและระบบส่งน้ำ โดยความร่วมมือของราษฎรที่เสียสละอุทิศที่ดินบางส่วนทำใหการดำเนินโครงการฯ แล้วเสร็จสมบูรณ์ ส่งผลให้ชุมชนจำนวน 4 หมู่บ้าน 499 ครัวเรือน มีแหล่งเก็บกักน้ำได้อย่างเพียงพอ นอกจากนี้ยังจะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำก่อเกิดอาชีพประมงเพิ่มเติม ต่อไป

ต่อมาคณะได้เดินทางไปเยี่ยมชมโรงสีข้าวพระราชทาน สหกรณ์การเกษตรโรงสีข้าวพระราชทานอ่าวน้อย จำกัด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์