วันจันทร์, กรกฎาคม 15, 2024
Latest:
-รอบกรุง

จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.ร่วม“เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่13กรกฎาคม 2562 เวลา 08.15 น.หน่วยราชการในพระองค์ พร้อมด้วย หน่วยงานต่างๆ อาทิ การรถไฟแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร โรงเรียนจิตรลดา และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ในพื้นที่เขตดุสิตกรุงเทพมหานคร จำนวน 2 พื้นที่ ได้แก่ บริเวณถนนริมทางรถไฟ และคูน้ำ จากแยกยมราชถึงสถานีรถไฟสามเสน และบริเวณถนนริมทางรถไฟ และคูน้ำ จากสถานีรถไฟสามเสนถึงแยกประดิพัทธ์ โดยมี พลอากาศตรี ธีระ เชียงทอง และพลอากาศตรี สุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวัง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

 

การบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในวันนี้ได้แก่การขุดลอกคลองระบายน้ำริมทางรถไฟ ทำความสะอาด เก็บขยะ ตัดแต่งกิ่งไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่บริเวณริมถนน และคูน้ำ เพื่อช่วยให้การระบายน้ำสะดวก รวดเร็วไม่เกิดน้ำท่วมขัง อีกทั้งทำให้เกิดความสะอาด สวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร้อย ทำให้ผู้ที่ใช้เส้นทางได้รับความสะดวก ปลอดภัย และเกิดทัศนียภาพที่สวยงาม

กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ของหน่วยราชการในพระองค์ และประชาชนจิตอาสา พระราชทาน ๙๐๔ วปร. ดังกล่าว เป็นกิจกรรมที่น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มายึดถือปฏิบัติ โดยพระองค์ทรงมุ่งหวังให้ข้าราชบริพารในพระองค์ เป็นแบบอย่างที่ดี และให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมทำความดี มีจิตอาสา และเป็นการสร้างความสมัครสมานสามัคคี สร้างจิตสาธารณะในความเสียสละที่จะร่วมกันทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน และไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อพัฒนาให้สังคมได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขอย่างยั่งยืน.