-ชุมชน-สังคมพม.

สค.พัฒนาศักยภาพเครือข่าย อสม.ให้คำปรึกษาหญิงไทยที่แต่งงานกับชาวต่างชาติ

            โรงแรมริเวอร์ไรน์ เพลส จังหวัดนนทบุรี (2-5 ก.ค.2562) นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.)  เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครให้คำปรึกษาแก่หญิงไทยที่แต่งงานกับชาวต่างชาติ ประจำปี พ.ศ.2562 และมอบนโยบาย “พม. กับภารกิจเพื่อคนไทยในต่างประเทศ” โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย เครือข่ายอาสาสมัครหญิงไทยในต่างประเทศจาก ออสเตรเลีย ยุโรป และเอเชีย จำนวน 14 ประเทศ และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง รวมจำนวนทั้งสิ้น 83 คน

                ทั้งนี้ นางสาวกุรุพิน สิงห์น้อย ผู้อำนวยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน เป็นผู้กล่าวรายงานสรุปได้ว่า การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 5 กรกฎาคม 2562 เพื่อส่งเสริมการสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานอย่างสร้างสรรค์ระหว่างเครือข่ายอาสาสมัคร และเสริมสร้างทักษะการให้คำปรึกษา เพื่อสนับสนุนให้สตรีไทยในต่างประเทศ มีความเข้มแข็ง ช่วยเหลือ ดูแลกัน โดยอาสาสมัครกลุ่มนี้ในหนึ่งปีจะกลับมาประเทศไทย และเข้ารับการอบรมให้ความรู้จากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เพื่อที่จะได้กลับไปให้ความช่วยเหลือ ให้คำปรึกษากับผู้ที่ยังประสบปัญหาในลักษณะเพื่อนช่วยเพื่อน เนื่องจากในชุมชนหรือพื้นที่เดียวกันย่อมมีความเข้าใจในบริบทของสังคมและวัฒนธรรมอันจะส่งผลให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

                สำหรับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มาร่วมให้ความรู้ ได้แก่ 1)นายบัญชา ยืนยงจงเจริญ ผู้อำนวยการกองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ กรมการกงสุล 2) นางนงลักษณ์ ใจสงฆ์ เทร็พพ์ ผู้อำนวยการศูนย์การปรึกษาแนะนำและช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ 3) นางวีริน ทาเคดะ ประธานเครือข่ายคนไทยในญี่ปุ่น 4) นายแพทย์ประเวช ตันติพิพัฒนสกุล 5) นางสาวจินตนา วัชรากูล  ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม กรมกิจการเด็กและเยาวชน  6) พันเอก เสกสรร เสืออิ่ม ผู้อำนวยการกองการสัสดี หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 7) นางเบญจวรรณ บุตรเพชรรัตน์ กองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และ 8) ดร.อรพินท์ สพโชคชัย นักวิชาการอิสระ

                จากนั้น ในวันที่ 5 ก.ค.นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดี สค.เป็นประธานในพิธีปิดการประชุมฯ และมอบวุฒิบัตรแก่เครือข่ายอาสาสมัครที่เข้าร่วมการประชุมฯ จำนวน 14 ประเทศ จาก ออสเตรเลีย ยุโรป และเอเชีย รวมจำนวนทั้งสิ้น 83 คน โดยมี นางสาววิจิตา รชตะนันทิกุล รองอธิบดี สค. คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สค. เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน