วันจันทร์, กรกฎาคม 15, 2024
Latest:
-การศึกษาชุมชน-สังคม

ผู้ว่าฯปลื้มอาชีวะขอนแก่น ดูแลผู้สูงอายุด้วยนวัตกรรมดิจิทัล

ระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายนที่ผ่านมา ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้มอบหมายให้ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น โดยสาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายวิชาการ และงานโครงการพิเศษ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา จัดโครงการ “เสริมสร้างศักยภาพผู้สูงอายุยุคไอที 1 บาตร”


ดร.บุญรักษ์ เปิดเผยถึงสาเหตุที่จัดโครงการนี้ขึ้นมาว่า จากข้อมูลสถิติกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้สรุปจำนวนผู้สูงอายุประเทศไทย ปี พ.ศ.2561 จากประชากร 66,413,979 คน มีผู้สูงอายุ 10,666,803 คน คิดเป็น 16.06 % โดยจังหวัดขอนแก่นมีผู้สูงอายุอยู่ 299,639 คน ซึ่งคาดว่าสัดส่วนนี้จะเปลี่ยนแปลงและกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุในปี 2563 เป็นวิกฤตที่ประเทศต้องพบ ทั้งในด้านจำนวนแรงงานที่ลดลง ด้านการแพทย์ และสาธารณสุข สังคม และเศรษฐกิจ

“สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงมอบให้วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น จัดโครงการ “เสริมสร้างศักยภาพผู้สูงอายุยุคไอที 1 บาตร” ขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ และทักษะการใช้ไอทีเชิงสร้างสรรค์ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้เรียนรู้รองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ในสังคม และปรับตัวได้โดยไม่รู้สึกโดดเดี่ยว โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นนำร่อง “ขอนแก่น โมเดล”ครั้งแรกให้ แก่ผู้สูงอายุจำนวน 52 คน” ดร.บุญรักษ์กล่าว

สำหรับหัวข้อของการฝึกอบรมระยะสั้นเสริมสร้างศักยภาพผู้สูงอายุ ยุคไอที 1 บาตร ประกอบด้วยการ ใช้สมาร์ทโฟน และแอปพลิเคชั่นยอดนิยม ต่างๆ ในโซเชียล มีเดีย ได้แก่ ไลน์ เฟซบุ๊ค วี-แชท ฯลฯ รวมไปถึงความรู้เกี่ยวกับ พรบ.คอมพิวเตอร์ที่จะเกี่ยวข้องโดยตรงกับชีวิตประจำวันของผู้ใช้โซเชี่ยลประเภทต่าง ๆ

ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้กล่าวในโอกาสเป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้สูงอายุยุคไอที 1 บาตร ว่า ตนรู้ภาคภูมิใจในความคิดดีๆของวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นเป็นอย่างยิ่ง ที่ตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลผู้สูงอายุให้ดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข เรียนรู้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมและปรับตัวได้โดยไม่รู้สึกโดดเดี่ยว ที่สำคัญนี่คือการลุกขึ้นมารวมพลังและสร้างคุณค่าให้กับตัวเองด้วย ไอที. เป็นการรองรับกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่เป็นหนึ่งในกลุ่มสมาร์ทซิตี้ ซึ่งขณะนี้จังหวัดจอนแก่นได้วางรากฐานการพัฒนา ไอที.ไว้ล่วงหน้าแล้วและกำลังทดลองระบบการสื่อสาร 5G ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น

นางอนงค์ลักษณ์ พูลสุวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ประธานดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการฯ กล่าวว่า วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นมีความรู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาส เสริมสร้างความรู้ ทักษะ และอาวุธทางความคิดในการใช้ ไอที.ให้แก่ผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นการยกระดับการดูแลคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุให้มีความสุข มีคุณค่าในสังคม ไม่รู้สึกโดดเดี่ยว เป็นสิ่งที่ทุกคนควรลุกขึ้นมาทำสิ่งดี ๆ ร่วมกัน เป็นแบบอย่างให้นักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยได้เห็น ถึงการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ

“ดิฉันขอขอบพระคุณและแสดงความชื่นชมผู้สูงอายุทุกท่านที่ลุกขึ้นมารวมพลังเพื่อสร้างคุณค่าให้ตัวเองด้วยการเรียนรู้ไอที โดยไม่อายหรือเขินว่าอายุมากแล้ว ไม่กลัวเทคโนโลยีใหม่ ๆ สิ่งสำคัญประการหนึ่งที่ได้จากโครงการนี้คือ นักเรียนนักศึกษาที่มาช่วยเป็นพี่เลี้ยงผู้สูงอายุที่ได้เรียนรู้การดูแลให้คำแนะนำกับผู้สูงอายุ ซึ่งดิฉันเชือว่าเด็กนักเรียนจะได้แบบอย่างไปดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวของตนต่อไป”นางอนงค์ลักษณ์กล่าวในตอนท้าย