วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 18, 2024
Latest:
-การศึกษาชุมชน-สังคม

อาชีวะจัดเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท

ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ตระหนักถึงความจำเป็นในการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีจิตสำนึก ทัศนคติ และพฤติกรรมในการทำงานที่ยึดมั่นในประโยชน์ของประชาชน และความถูกต้องเป็นธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต และมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นที่ยอมรับและสร้างศรัทธาให้กับผู้เรียน และประชาชน จึงได้จัดให้มีการอบรมเรียนรู้ภายใต้โครงการการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทขึ้น โดยได้มอบหมายให้ นายสุรเดช สมศรีโย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ประธานอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธานในพิธีเปิดและนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ทั้งนี้ “โครงการการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท”  ที่จัดขึ้นนี้ ได้มีการบรรยายพิเศษเรื่อง  “พระมหากษัตริย์ พ่อของแผ่นดิน”  โดย หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล และการบรรยายพิเศษ “หลักการทรงงานของ พ่อของแผ่นดิน” โดย ดร.ศักดิ์พงศ์ หอมหวล ผู้จัดการโครงการพัฒนาที่ดิน มูลนิธิชัยพัฒนา โดยมีบุคลากรเข้าร่วมอบรมฯ สถานศึกษาตามรอยพระยุคลบาท จากสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 26 แห่ง จำนวน 120 คน ณ โรงแรมสยามแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

            นายสุรเดช กล่าวว่า “โครงการตามรอยพระยุคลบาท เป็นบทเรียนแห่งธรรม เพื่อให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ตระหนักในปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ ๙)  “ที่จะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขของชาวสยาม” และประพฤติปฏิบัติตามพระจริยวัตรของพระองค์ท่านเพื่อพัฒนาสังคมให้ตั้งอยู่บนความดี ซื่อสัตย์ สุจริต และความพอเพียง” โครงการการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท มีวัตถุประสงค์ เพื่อนำหลักคิดและแนวปฏิบัติที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ ๙) ทรงปฏิบัติไว้เป็น “แบบอย่างที่ดี” เพื่อการเรียนรู้และปลูกฝังให้มีทักษะในการดำรงชีวิต เพื่อเกิดความตระหนักในความมุ่งมั่นและพระปณิธานของพระองค์ที่ทรงงานตลอดรัชกาล เพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติเป็นสำคัญ เพื่อมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี บนหลักความพอเพียงเพื่อนำพาสังคมไปสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน”  อีกทั้งเป็นการผนึกความร่วมมือ ร่วมใจ ให้เป็นพลังทางสังคมในการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนพัฒนาประเทศ ให้ปราศจากการทุจริต การประพฤติมิชอบและสร้างสังคม-ประเทศชาติให้ใสสะอาด และเพื่อช่วยกันจรรโลงระบบการเมือง การปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข โดยแสดงออกถึงสิทธิและหน้าที่ที่มีต่อการเมืองการปกครองที่มีธรรมาภิบาล

            การเรียนรู้จาก “ตัวแบบอย่างที่ดี-Good Role Model” จากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ ๙) เป็นบทเรียนแห่งคุณธรรม ความจริงสูงสุดของชีวิตสำหรับ เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ เอกชน และประชาชนทั่วไป การเรียนรู้ “ตามรอยพระยุคลบาท” จึงควรได้รับการสนับสนุน ผลักดันอย่างจริงจัง ทั่วถึง เป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อการพัฒนาสมรรถนะทัศนคติ ค่านิยมและจิตสาธารณะสำหรับผู้สนใจใฝ่เรียนรู้ ให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตลอดไป มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด ตระหนักในบทเรียนสำคัญจากแนวคิดและพระจริยวัตรของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ ๙) ที่ทุกคนชื่นชมและสรรเสริญ เป็นตันแบบอย่างที่ดีที่สามารถนำมาขยายผลเพื่อการเรียนรู้และเป็นทักษะแห่งชีวิตของเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ เอกชนและประชาชนทั่วไป โดยมุ่งหวังว่า บทเรียนจากแบบอย่างอันงดงาม น่าสรรเสริญอย่างยิ่ง ของพระองค์ท่าน จะช่วยสร้างและพัฒนาสังคมไทยจากปัจจุบันสู่อนาคตให้โปร่งใส ใสสะอาด ปราศจากการทุจริต ประพฤติมิชอบ มีคุณภาพเพื่อยั่งยืนตลอดไป จึงได้ดำเนินการจัดโครงการการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทขึ้น