วันจันทร์, กรกฎาคม 15, 2024
Latest:
-การศึกษาชุมชน-สังคม

อาชีวะผนึก สพฐ.เดินหน้าพัฒนากำลังคน

ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการอาชีวศึกษา ได้รับเกียรติจากดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมมอบนโยบายการเชื่อมโยงการศึกษาระดับ สพฐ. กับระดับ สอศ. เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ โดยมี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา หน่วยงานการศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก ผู้อำนวยการ สถาบันการอาชีวศึกษา ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัด ผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 250 คน ร่วมประชุมสัมมนา ณ โรงแรมอัมรินทร์ลากูน จังหวัดพิษณุโลก

ดร.บุญรักษ์ เปิดเผยว่า การจัดประชุมสัมมนาฯ ครั้งนี้ เพื่อบูรณาการ การทำงานเพื่อเป็นสะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อร่วมกันกำหนดนโยบายและเป้าหมายในการผลิตและพัฒนากำลังคนในการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอาชีวศึกษาร่วมกัน ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ และเป็นแนวทางในการศึกษาต่อในสายอาชีพ สพฐ. และสอศ. มีบทบาท สำคัญในการสร้างอนาคตให้เยาวชนของประเทศ การประชุมในครั้งนี้ จึงนับว่ามีความสำคัญยิ่ง ต่อการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนการศึกษาให้กับเยาวชน ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป

ดร.บุญรักษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดประชุมสัมมนา ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อบูรณาการการทำงานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศตอบสนองความต้องการของภาคผู้ใช้กำลังคน ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ตลอดจนเพิ่สมทททมขีดความสามารถในการแข่งขัน และเพื่อมอบนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

ดร.บุญรักษ์ กล่าวปิดท้ายว่า ได้เสนอสะพาน 5 สายเพื่อเชื่อมโยงระหว่าง สอศ.กับ สพฐ. อย่างใกล้ชิด สายที่ 1 เชื่อมโยงระหว่างผู้บริหารทั้งระดับประเทศและพื้นที่ สายที่ 2 เชื่อมโยงระหว่างครูกับครู สายที่ 3 เชื่อมโยงระหว่างเด็กกับเด็ก เพื่อให้เด็กเรียนรู้และทำกิจกรรมร่วมกัน สายที่ 4 เชื่อมโยงระหว่างผู้ปกครองกับผู้ปกครอง เพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงประโยชน์ในการเรียนอาชีวะ และสายที่ 5 เชื่อมโยงกับชุมชน