-รอบกรุง

พนง.รัฐวิสาหกิจ พบ‘หม่อมเต่า’ชงตั้งกองทุนประกันความเสี่ยง-ปรับโครงสร้างเงินเดือน

กทม.(16 สิงหาคม 2562) นายคมสัน ทองศิริ ประธานเครือข่ายไฟฟ้าประปา และยาเพื่อชาติประชาชน และคณะ จำนวนประมาณ 20 คน มาเข้าพบ หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเข้ารับตำแหน่ง และยื่นข้อเสนอปัญหาเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของพนักงานรัฐวิสาหกิจ 2 ประการ คือ ขอเสนอจัดตั้งกองทุนประกันความเสี่ยงจากการบริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และให้ปรับบัญชีโครงสร้างเงินเดือนพนักงานรัฐวิสาหกิจ ณ ห้องรับรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ชั้น 6 อาคารกระทรวงแรงงาน

นายคมสัน กล่าวว่า เนื่องจากในอดีตนโยบายภาครัฐได้ผลักดันให้รัฐวิสาหกิจเปลี่ยนสวัสดิการหลังเกษียณอายุจากกองทุนบำเหน็จพนักงานมาเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ ทั้งนี้ เครือข่ายฯ เห็นว่า การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นความประสงค์ของภารัฐที่ต้องการให้ปริมาณการลงทนในตลาดหลักทรัพย์เจริญเติบโตขึ้น ซึ่งมีผลกระทบต่อชีวิตภายหลังเกษียณอายุของพนักงานรัฐวิสาหกิจ โดยเฉพาะพนักงานชั้นผู้น้อยที่มีฐานะและเงินเดือนน้อย ได้รับผลกระทบโดยได้รับเงินหลังเกษียณอายุจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพน้อยกว่าการได้รับจากเงินกองทุนบำเหน็จ แต่ขณะเดียวกันผู้บริหารรัฐวิสาหกิจมีฐานะและเงินเดือนสูง ได้รับผลกระทบค่อนข้างน้อย เนื่องจากมีศักยภาพในการออมและการลงทุน รวมถึงได้รับสิทธิประโยชน์จากการยกเว้นภาษี เครือข่ายฯ จึงเรียกร้องให้กระทรวงแรงงาน สนับสนุนการจัดตั้งกองทุนประกันความเสี่ยง เพื่อดูแลพนักงานที่เกษียณอายุได้รับเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่น้อยกว่าเงินกองทุนบำเหน็จตามเกณฑ์ที่พึงจะได้รับ

นอกจากนี้ ประธานเครือข่ายไฟฟ้า ประปาฯ ยังได้เรียกร้องให้กระทรวงแรงงานมีการปรับบัญชีโครงสร้างเงินเดือนของพนักงานรัฐวิสาหกิจทั้งระบบ โดยยึดหลักการบริหารบุคคลที่ดีและเป็นธรรม เนื่องจากไม่ได้รับการปรับบัญชีโครงสร้างเงินเดือนมานานกว่า 15 ปีแล้ว โดยให้ รมว.แรงงาน สนับสนุนข้อเรียกร้องดังกล่าว โดยการนำเข้าพิจารณาในคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์เพื่อขอความเห็นชอบจากที่ประชุมและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป