วันอังคาร, มิถุนายน 18, 2024
Latest:
-knowledgeการศึกษา

4 องค์กร จับมือขยายผลองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริสู่เยาวชน

กทม. (26 กันยายน 2565) เมื่อเวลา 11.30 น. ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา นายลลิต ถนอมสิงห์ เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง โครงการความร่วมมือเพื่อขยายผลองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริสู่เยาวชน ณ ห้อง 210 ชั้น 2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

จากแนวคิดทฤษฎีการพัฒนาในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทั้งด้านการพัฒนาดิน น้ำ ป่าไม้ และการพัฒนาอาชีพ เป็นจุดเริ่มต้นของโครงการพัฒนาในหลากหลายรูปแบบ รวมถึงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และศูนย์สาขาที่กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้หลุดพ้นจากปัญหาการประกอบอาชีพให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งสะท้อนถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงวางรากฐานแนวทางการพัฒนาอันก่อเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนอย่างยั่งยืนจวบจนปัจจุบัน

4 องค์กร ประกอบด้วย สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จึงร่วมจัดทำโครงการความร่วมมือเพื่อขยายผลองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริสู่เยาวชนขึ้น โดยมีเป้าหมาย เพื่อให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลได้มีความรู้ ความเข้าใจในแนวพระราชดำริ ด้วยการเชื่อมโยงองค์ความรู้การพัฒนาจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สังเคราะห์ให้สอดคล้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยการจัดทำสื่อองค์ความรู้ ผลิตสื่อ อุปกรณ์ที่เข้าใจง่ายทันสมัยและเหมาะสมกับเยาวชนในช่วงระดับชั้น เผยแพร่ขยายผลองค์ความรู้ไปสู่เยาวชนในพื้นที่โรงเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง 6 แห่ง ศูนย์สาขา โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ให้ได้รับความรู้ ในรูปแบบ Play and Learn โดยสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา สนับสนุนแนะนำการจัดทำองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริ ประสานงานเครือข่ายในการจัดทำองค์ความรู้และขยายผลไปยังกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่โครงการ

สำนักงาน กปร. กำหนดและกำกับการนำเสนอองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริ เพื่อจัดทำสื่อการเรียนการสอน พร้อมทั้งสนับสนุนข้อมูลให้คำแนะนำในการจัดทำสื่อองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริ

สพฐ. ทำหน้าที่ในการเผยแพร่สาระความรู้ตามแนวพระราชดำริไปสู่โรงเรียนในสังกัด รวมถึงให้การสนับสนุนขยายผลองค์ความรู้การพัฒนาตามแนวพระราชดำริ โดยบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ไปยังโรงเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง 6 แห่ง ศูนย์สาขา โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล และ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ รวมถึงกำกับดูแลการจัดการเรียนการสอน พัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนและนักเรียนให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ ตลอดจนติดตามและประเมินผลการถ่ายทอดองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริ

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) สนับสนุนการจัดทำสื่อองค์ความรู้ ผลิตสื่อ อุปกรณ์ ในการเผยแพร่องค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริ รวมถึงสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการผลิตสื่อ อุปกรณ์สำหรับครูและนักเรียน พร้อมกับสนับสนุนการขยายผลองค์ความรู้การพัฒนาตามแนวพระราชดำริ เพื่อบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียนเครือข่ายที่ทำงานร่วมกันกับ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) โดยผลิตสื่อและอุปกรณ์ที่ทันสมัยสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการเรียนรู้ได้ตามยุคสมัย บรรจุในรถยนต์ (Mobile Unit) ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ห่างไกลในพื้นที่ยากลำบากต่อการเข้าถึงได้ง่ายยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ โครงการความร่วมมือเพื่อขยายผลองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริสู่เยาวชน ไม่เป็นเพียงการพัฒนาด้านการศึกษาเท่านั้น แต่ยังเป็นการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตแก่เด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่จะก้าวสู่การเป็นกำลังสำคัญของการพัฒนาประเทศชาติ รวมถึงการสืบสาน รักษา ต่อยอดแนวพระราชดำริการพัฒนาให้เกิดประโยชน์สุขอย่างยั่งยืน ต่อไป

ที่มา-กองประชาสัมพันธ์ สำนักงาน กปร.