วันจันทร์, กรกฎาคม 15, 2024
Latest:
+Local-newssouthern-news

ศอ.บต.ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต พร้อมร่วมลด-คัดแยกขยะ รักษาสิ่งแวดล้อม

     ยะลา (5 เม.ย.2562) ที่ สนามหญ้าหน้าเสาธง ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการ ศอ.บต. นำข้าราชการ พนักงานราชการ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ ศอ.บต. ทุกคน ร่วมในกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ตามเจตนารมณ์ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) ที่ได้กำหนดให้ทุกหน่วยงานต้องดำเนินการและเผยแพร่ข้อมูลบนเว็ปไซต์ของหน่วยงานเพื่อเปิดเผยให้สาธารณชนได้รับทราบ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดหนึ่งของการป้องกันการทุจริต ในการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสของการดำเนินงานในหน่วยงานรัฐบาล

     นอกจากนี้ ยังได้ประกาศเจตนารมณ์การลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ทาง ศอ.บต. ให้การส่งเสริม และสนับสนุน ตามนโยบายรัฐบาลเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่เน้นการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภายในศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชุมชนและโลก โดยเฉพาะปัญหาขยะพลาสติกที่เกิดขึ้นปีละ 2 ล้านตัน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง บางชนิดมีสารประกอบที่อันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม บางชนิดไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เนื่องจากใช้ระยะเวลาในการย่อยสลายตามธรรมชาตินานถึง 450 ปี เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ จึงขอเชิญชวนเจ้าหน้าที่ในสังกัด ศอ.บต. ทุกคนร่วมรณรงค์ใช้ถุงผ้าใส่เครื่องใช้ส่วนตัวแทนถุงพลาสติกเพื่อช่วยกันลดภาวะโลกร้อน อีกด้วย