วันเสาร์, มิถุนายน 22, 2024
Latest:
-Local-newsnorthern-newsการศึกษา

สภาสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคเหนือ 4 จัดประชุมพิจารณาโควตานักศึกษาในเครือข่าย 4 จังหวัด อนุมัติ 2 หลักสูตรใหม่ 10หลักสูตรปรับปรุง

ที่ห้องประชุมนิมมานรดี ชั้น 2 สำนักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 จังหวัดนครสวรรค์ (25 มกราคม 2567) นายสุนทร ทองใส นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 เป็นประธานในการประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 โดยมี นายสมคิด บุญเทวี ผู้อำนวยการสถาบัน พร้อมคณะผู้บริหารสถาบันเข้าร่วมประชุม มีนางพรลินี ชัยรัตน์ เป็นเลขานุการในการประชุม

ในการประชุม มีวาระ ต่างๆที่สำคัญ ดังนี้คือ
1. นายกสภาฯ แจ้งเรื่องการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาฯ ในวันที่ 26 มกราคม 2567 ณ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร และ มติครม. อนุมัติ ให้ไม่มีครูเวรในสถานศึกษา พร้อมสนับสนุนงบประมาณติดกล้องวงจรปิด
2. การเตรียมการและการดำเนินการ Soft Power ของสถานศึกษาในสังกัดสถาบันฯ และการจัดสรรโควตานักศึกษาให้กับสถานศึกษาในเครือข่าย 4 จังหวัด
3. การรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและเงินรายได้โดยแสดงบัญชีกลุ่มเงินแต่ละหมวดและสรุปผลการใช้จ่ายเงินแต่ละรายการประจำเดือนมกราคม 2567 มีเงินประจำงวดส่วนจังหวัด ตั้งแต่ต้นปีถึงเดือนมกราคม พ.ศ 2567 เบิกจ่ายไปแล้ว 2,879,373.09 บาท คงเหลือ 2,465,146.91 บาท
4. รายงานผลการเบิกจ่ายเงินรายได้สถานศึกษาประจำเดือนมกราคม 2567 มียอดรวมทั้งสิ้น 6,527,230.05 บาท
5. รายงานผลการสรรหากรรมการสภาสถาบันแทนตำแหน่งที่ว่างมาตรา 23 ( 4 )ได้ผู้แทนคือ ร้อยตรีไพศาล สินพูล วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
,6. มีเรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา คือการอนุมัติหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พุทธศักราช 2567 รวม 2 หลักสูตรคือ สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร และอนุมัติหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตหลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2567 รวม 10 หลักสูตร คือ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

ภาพ/ข่าว: ชาติชาย เกียรติพิริยะ/นครสวรรค์