วันอังคาร, มิถุนายน 18, 2024
Latest:
-Local-newsข่าวแดนอิสาน

ร.13 ฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นให้กำลังพล “ทหารบกไทย สร้างงาน สร้างอาชีพ หลังปลดประจำการ ”

ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ในห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมา กรมทหารราบที่ 13 ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี จัดการฝึกอบรมวิชาชีพ หลักสูตรระยะสั้น ให้กับทหารกองประจำการที่ปลดประจำการ เพื่อเป็นการสร้างเสริมความรู้ในการประกอบอาชีพ

การฝึกอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์แผนกวิชา มาฝึกอบรมถ่ายทอดประสบการณ์ให้ความรู้กับกำลังพล ในหลักสูตร การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ และการต่อวงจรไฟฟ้า ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ รวมถึงเป็นการส่งเสริมให้กำลังพลของหน่วย ได้มีทักษะวิชาชีพ มีความรู้ ความสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพหลังจากปลดประจำการหรือนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ซึ่งทำให้ทหารกองประจำการ มีความรู้ ความเข้าใจ ในขั้นตอนการปฏิบัติมากยิ่งขึ้น และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพต่อไป

จากการจัดการฝึกอบรมในครั้งนี้ ทำให้กำลังพลที่ได้เข้ารับการฝึกอบรมทักษะวิชาชีพ มีความรู้ ความเข้าใจในทักษะวิชาชีพ และมีความรู้สึกดีใจที่หน่วยทหารร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี ได้ให้ความสำคัญ ในการจัดการฝึกอบรมดังกล่าวโดยจะได้นำความรู้ที่ได้รับไปเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพหรือไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตนเอง และครอบครัวต่อไป
ข้อมูลภาพข่าว : ร.ต.กฤษฎา มณีใส #กรมทหารราบที่ 13