วันเสาร์, มิถุนายน 22, 2024
Latest:
-Local-newsnorthern-news

ปภ.เพชรบูรณ์จัดงาน “ลดความเสี่ยงเดิม ป้องกันความเสี่ยงใหม่ สู่สังคมเท่าทันภัยด้วยแผน ปภ. จังหวัด” ให้เป็นเมืองแห่งความปลอดภัยของผู้อยู่และผู้มาเยือน

ที่ หอวัฒนธรรมนครบาลเพชรบูรณ์ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ (15 สิงหาคม 2566) เมื่อเวลา 09.40 น. นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดงาน “ลดความเสี่ยงเดิม ป้องกันความเสี่ยงใหม่ สู่สังคมเท่าทันภัยด้วยแผน ปภ. จังหวัด” เพื่อให้จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นเมืองแห่งความปลอดภัย ของคนอยู่และผู้มาเยือน โดยมี นายธงชัย เสนาะศรีตระกูล หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ ปลัดจังหวัดเพชรบูรณ์ ส่วนราชการ มูลนิธิกู้ภัยในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ นักเรียน นักศึกษา และประชาชน เข้าร่วม

นายธงชัย เสนาะศรีตระกูล หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2564 – 2570 เพื่อให้กระทรวง กรม องค์กร หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ จังหวัด อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคส่วนต่างๆ ใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติและกำหนดทิศทาง การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศให้ไปสู่เป้าหมายเดียวกัน อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งกำหนดมาตรฐาน เป้าหมาย และการปฏิบัติงานให้มีความเชื่อมโยงในทุกระดับ และ แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2564 – 2570 ได้จัดทำขึ้น ตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 มาตรา 15 (1) ให้สอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ลงนามประกาศใช้แผนฯ แล้ว กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์ จึงได้จัดงาน “ลดความเสี่ยงเดิม ป้องกันความเสี่ยงใหม่ สู่สังคมเท่าทันภัยด้วยแผน ปภ. จังหวัด” เพื่อให้จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นเมืองแห่งความปลอดภัย ของคนอยู่และผู้มาเยือน เพื่อสร้างการรับรู้และขับเคลื่อนแผนฯ ให้ไปสู่การปฏิบัติ

การจัดงานในครั้งนี้ มีการจัดนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ และมีการจัดแสดงยานพาหนะ ยุทโธปกรณ์ และเครื่องจักรสาธารณภัย จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมูลนิธิกู้ภัยในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ การมอบหมวกนิรภัย จำนวน 1,590 ใบ จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด “ตามโครงการครอบครัวสุขสันต์ ใส่หมวกกันน๊อคกันทุกคน การมอบแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2564 – 2570 และ แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2564 – 2570 ให้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพชรบูรณ์ นายอำเภอทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง พร้อมจัดเสวนาหัวข้อ การขับเคลื่อนแผน ปภ. ไปสู่การปฏิบัติอย่างมืออาชีพ

เผยแพร่โดย : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์